ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL

T.C.

YARGITAY
Birinci Hukuk Dairesi
E: 2006/2188
K: 2006/4576
T: 24.4.2006
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 683]
Taraflar arasında birleştirilerek görülen davada;
Davacı, kayden maliki olduğu 38, 40, 42, 44 ve 46 parsel sayılı taşınmazlara, davalı tarafından yapılaşılmak suretiyle müdahale edildiğini, 2 adet su galeri bacasının da bu sırada hasar gördüğünü ileri sürüp, elatmanın önlenmesi, ecrimisil ve tazminat isteğinde bulunmuştur.
Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.
Davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar, Dairece “…Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün de yapı sahibi olarak hasım gösterilmesi gerektiği ve 46 parselle ilgili hüküm kurulmamış olduğu…” gerekçesiyle bozulmuş mahkemece bozma ilamına uyularak davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, Dairece bu kez de “..asıl davada yıkım isteği bulunmamasına rağmen yıkım kararı verilmesinin hatalı olduğu gerekçesiyle..” bozulmuş, mahkemece bozma ilamına uyularak birleşen davadaki yıkım isteğinin reddine dair verilen karar Dairece “…Asıl davada da yıkım isteğinin bulunduğu, sehven yıkım isteminin olmadığının belirtildiği, her iki davalı yönünden elatmanın önlenmesi, ecrimisil ve yıkım istemi yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle…” bozulmuş, mahkemece bozma ilamı doğrultusunda karar verilmiştir.
Karar, davacı ve davalı kulüp tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi Hülya Gerçeker’in raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, duruşma isteği değerden reddedilerek, gereği görüşülüp, düşünüldü:
Hükmüne uyulan bozma kararında, gösterildiği şekilde işlem yapılarak karar verilmiştir. Davacı ve davalı kulüpün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ : Reddi ile usul ve yasaya ve bozma kararının gerekçelerine uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı YTL. bakiye onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 24.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir