ELATMANIN ÖNLENMESİ / VEKALET ÜCRETİ / ECRİMİSİL

T.C.

YARGITAY
Birinci Hukuk Dairesi
E: 2006/1392
K: 2006/2791
T: 21.03.2006
ELATMANIN ÖNLENMESİ
VEKALET ÜCRETİ
ECRİMİSİL
4721 s. TÜRK MEDENİ KANUNU [Madde 683]
Taraflar arasında görülen davada;
Davacılar, kayden maliki oldukları 162 parsel sayılı taşınmazı davalının işgal ettiğini ileri sürerek haksız elatmasının önlenmesini ve ecrimisil istemişlerdir.
Davalı, husumet itirazında bulunmuş, ayrıca taşınmazın kendi parasıyla satın alındığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davalının haksız kullanımının keşfen saptandığı gerekçesiyle elatmanın önlenmesine ve ecrimisile karar verilmiştir.
Karar, taraflarca duruşma istekli olarak temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 21/3/2006 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden Z. vs. vekili avukat B. ile yine temyiz eden C. vekili avukat A. geldiler duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı, bilahare Tetkik Hakimi M. tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, çekişme konusu 162 parsel sayılı taşınmazın tapuda davacılar adına kayıtlı bulunduğu, davalının haklı ve geçerli bir neden olmaksızın taşınmaza elattığı anlaşıldığına göre, davanın kabul edilmesinde bir isabetsizlik yoktur. Davalının temyiz itirazı yerinde değildir, reddine.
Davacıların temyizine gelince; taşınmazın keşfen saptanan bedeli ile hesaplanan ecrimisil tutarı esas alınarak ödenmesi gerekli noksan harcın yargılama sürerken tamamlandığı gözetilmek suretiyle, dava değerini oluşturan taşınmaz bedeli ve ecrimisil tutarı toplamı üzerinden davacılar yararına vekalet ücretine hükmedilmesi yerine, yalnızca ecrimisil tutarı dikkate alınarak avukatlık parası tayini doğru değildir. Davacıların temyiz itirazı yerindedir. Kabulüyle, hükmün açıklanan nedenden ötürü HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 4.12.2005 tarihinde yürürlüğe giren avukatlık ücret tarifesinin 14. maddesi gereğince gelen temyiz eden davacı vekili için (450, 00) YTL. duruşma avukatlık parasının ve aşağıda yazılı YTL. bakiye onama harcının diğer temyiz edenden alınmasına, 21.3.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir