EME EMRİNİN TEBLİĞİ / USULSÜZ TEBLİGAT / TEBLİĞİN ÖĞRENİLMESİ

T.C.
YARGITAY
Altıncı Hukuk Dairesi
E: 2006/1373
K: 2006/3510
T: 06.04.2006
ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ
USULSÜZ TEBLİGAT
TEBLİĞİN ÖĞRENİLMESİ
ÖZET: Ödeme emrinin tebliği usulsüz olsa bile, dava di­lekçesi yöntemine uygun’ olarak tebliğ edilmiş ise, davalı borçlu ödeme emrinin tebliğini dava dilekçesinin tebliğ edildiği tarihte öğrenmiş sayılır. Bu takdirde borçlunun öde­me emrinin tebliği tarihini düzelttirmesi ve takibe karşı iti­razda bulunması gerekir. İcra mahkemesi ödeme emrinin tebliğindeki usulsüzlüğü kendiliğinden nazara alamaz.
6570 s. GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN [Madde 7]
İcra mahkemesince verilmiş bulunan karar davacı tarafından süresi için­de temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşü­lüp düşünüldü.
Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu aleyhine kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istemli olarak başlatılan icra takibine davalı borçlunun itira­zının bulunmaması üzerine davacı icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunmuş mahkemece davalıya ödeme emri tebligatının usulüne uygun teb­liğ edilmediğinden bahisle istemin reddine karar verilmiş karar davacı ala­caklı tarafından temyiz edilmiştir.
Takibe dayanak yapılan ve karara esas alınan 29.08.2005 başlangıç ta­rihli süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunma­maktadır. Bu sözleşmeye dayanarak kira alacağı nedeniyle tahliye istekli olarak takip yapılmasında ve dava açılmasında bir usulsüzlük bulunmamak­tadır.
Davacı alacaklı tarafından davalıyı borçlu hakkında tahliye istekli olarak başlatılan icra takibi üzerine düzenlenen ödeme emrinin tebliği usulsüz ise de dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatini bildirir davetiye borçluya 30.11.2005 tarihinde usulüne uygun tebliğ edilmiştir. Davalı borçlunun öde­me emrinin tebliğindeki usulsüzlüğü bu tarihte öğrendiğinin kabulü gerekir. Ne var ki bu tarih itibariyle tebligatın usulsüzlüğünü icra mahkemesinde şi­kayet yoluyla ileri sürüp, tebliğ tarihini düzelttirmediği gibi, süresinde de iti­razda bulunmadığından 07.09.2005 tarihinde yapılan ödeme emri tebligatı kesinleşmiştir. İcra mahkemesi ödeme emrinin tebliğindeki usulsüzlüğü ken­diliğinden nazara alamaz. YHGK. 30.03.2005 gün ve 2005/6-190-220 ve 28.09.2005 tarih 2005/6-518-518 sayılı kararları da bu doğrultudadır. Kesin­leşen takip üzerine yasal sürede ödemede bulunmadığından borçlunun te­merrüdü de gerçekleşmiştir. Mahkemece tahliyeye karar verilmesi gerekir­ken istemin reddine karar verilmesi doğru değildir.
. Karar bu nedenle bozulmalıdır.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile kararın (BOZULMASINA) ve istek halinde peşin alınan temyiz har­cının temyiz edene iadesine 06.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir