FENNİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ / KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

T.C.
YARGITAY
Yirminci Hukuk Dairesi
E:2006/5308
K:2006/9349
T:26.06.2006
FENNİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ
Özet: Fenni hataları düzeltmek üzere kurulan orman ka­dastro komisyonu, yasada belirtilen sayı ve nitelikteki kişilerden kurulmadığından yaptıkları işlemlerin de hukuken değeri yoktur.
Ayrıca anılan komisyonun mülkiyet değişikliği doğuracak bi­çimde işlemler yapması da yasaya aykırıdır.
6831 s. ORMAN KANUNU (1) (2) [Madde 7]
6831 s. ORMAN KANUNU (1) (2) [Madde 9]
Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı Orman Bakanlığı, müdahiller ve bir kısım davacı gerçek kişiler tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
Davacı Orman Yönetimi vekili 25.11.2004 tarihli dava dilekçesi ile Çevre ve Orman Bakanlığı aleyhine açtığı davada Ç… Köyünde önceki yıllarda yapılıp kesinleşen orman kadastrosu hakkında 6831 sayılı Yasa’nın 4999 sayılı Yasa ile değişik 7. ve 9. maddelerine göre fenni hataların düzeltilmesi işlemi sırasında yasa hükümlerine uyulmadan vasıf ve mülkiyet değişikliği yapılarak orman sınırlarının değiştirildiğini, bu nedenle 38 nolu Orman Kadastro Komis­yonu tarafından yapılan sınır düzeltmesinin kaldırılmasını istemiştir. Durmuş ve arkadaşları ise dava konusu yerde zilyetliklerinde olan taşınmazlar bulun­duğunu, düzeltme işleminin yararlarına olduğunu bildirilip, davaya katılarak ve davanın reddini, davacılar Bekir ve arkadaşları düzeltme işlemi sırasında zil­yetliklerinde bulunan bir kısım taşınmazlarının orman sınırı içine alındığını, davacı Ç… Köyü Tüzelkişiliği de bu çalışmalar sonucu köye ait bir kısım taşınmazların orman sınırları içinde bırakıldığını bildirerek, işlemin iptalini aç­tıkları ayrı davalarla istemişlerdir. Mahkemece dava dosyaları birleştirildikten sonra; Orman Yönetimi’nin davasının kabulüne, davacı kişiler tarafından açılan davaların konusuz kalması nedeniyle bu davalar hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiş, hüküm davalı Orman Bakanlığı, müdahiller ve bir kısım davacı gerçek kişiler tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, 38 nolu Orman Kadastro Komisyonu’nun 6831 sayılı Yasa’nın 4999 sayılı Yasa ile değişik 7 ve 9. maddeleri gereğince yapıp, 28.10.2004 tarihinde ilan ettiği Ç… Köyünde önceki yıllarda yapılarak kesinleşen orman kadastro sınırlarındaki ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi işleminin iptaline ilişkindir.
05.11.2003 gün ve 4999 sayılı Yasa ile değişik 6831 sayılı Yasa’nın 7/1. maddesi ile “…kadastrosu kesinleşmiş yerlerde tespit edilen fenni hataların düzeltilmesi işleri orman kadastro komisyonları tarafından yapılacağı” hükmü getirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında, orman kadastro komisyonlarının Bakanlıkça atanacak bir orman yüksek mühendisi veya mühendisinin baş­kanlığında, bir orman mühendisi, bir ziraat yüksek mühendisi, bir ziraat odaları temsilcisi, bir köy veya belediye temsilcisi olmak üzere bir başkan ile dört üyeden oluşturulması öngörülmüştür. Sözü edilen hükümlerden anlaşılacağı gibi, yasanın değişik 7/1. maddesi fenni hataların düzeltilmesi işlemleri orman kadastro komisyonları tarafından yapılacak; ancak, ölçü, tersimat ve standart harita yapma işlerinde harita ve kadastro mühendisleri Orman Kadastro Yönetmeliği’nin 3/son maddesi gereğince orman kadastro komisyonlarına teknik ekip olarak yardımcı olacaklardır.
Somut olayda;4999 sayılı Yasa’ya göre fenni hataları düzeltme iş­lemlerini yapmak üzere kurulan 38 nolu Orman Kadastro Komisyonu, yasada belirtilen sayı ve nitelikteki kişilerden kurulmadığından, yaptığı işlemlere değer verilemeyeceği gibi; Yasa’nın değişik 7/7. maddesinde “orman kadastrosu yapılıp ilan edilerek kesinleşmiş yerlerde, vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında aplikasyon, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hatalar tespit edildiğinde, bu hatalar … orman kadastro komisyonları tara­fından düzeltilir.” hükümlerine de uyulmamış, bu hükmün dışına çıkılarak ke­sinleşen orman sınırlarının genişletilmesi ya da daraltılması suretiyle mülkiyet değişikliği doğuracak biçimde işlemler yapılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; yasa hükmüne uygun kurulmayan komisyonun yaptığı işlemler yok hükmünde olduğu bir yana, komisyon yasada öngörülen ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi işlemlerini değil, yasanın yasakladığı vasıf ve mülkiyet değişikliği yapmıştır. Her ne kadar diğer davacıların davaya konu ettikleri yerler belir­lenmemişse de yapılan işlemin niteliğine göre bu konu sonuca etkili olma­yacağından 38 nolu Komisyonun Ç… Köyünde yaptığı ve 28.10.2004 tarihinde ilana çıkardığı tüm çalışmaların iptaline karar verilmesi gerekirken, sadece Orman Yönetimi’nin dava açtığı paftalardaki çalışmalar yönünden kısmen iptale karar verilmesi doğru değil ise de, bu husus hükmün bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onan­ması uygun görülmekle, 24.10.2005 günü hükmün A fıkrasının 1 ve 2 nu­maralı bentleri kaldırılarak, bunun yerine “1- Tüm davacıların davasının kabulüne, 2- Ç… Köyünde 38 nolu Orman Kadastro Komisyonu’nun 6831 sayılı Yasa’nın 4999 sayılı Yasa ile değişik 7. ve 9. maddelerine göre yaparak 28.10.2004 tarihinde ilan ettiği fenni hataların düzeltilmesi işlemlerinin tümünün iptaline” cümlelerinin yazılması suretiyle düzeltilmesine ve hükmün HYUY’nin 438/7. maddesine göre bu düzeltilmiş şekliyle (ONANMASINA), kararı gerekçesine göre davacı gerçek kişilerin davası konusuz kaldığından temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek olmadığına, onama harcının temyiz edenlere ayrı ayrı yükletilmesine, Hazine’den harç alınmasına yer olmadığına, 26.06.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir