finansal kiralama süresinde araca kesilen trafik cezasından kiracı sorumlu

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi,  2014/2493 esas sayılı ve 2014/6555 karar sayılı kararı

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R 

Davacı vekili, taraflar arasında akdedilen Finansal Kiralama Sözleşmelerine konu araçların davalıya teslim edildiğini, sözleşmenin 5. maddesi uyarınca finansal kiralama konusu araçlara tahakkuk ettirilecek trafik para cezaları, idari para cezaları, motorlu taşıt vergisi vb. borçların kiracının sorumluluğunda olmasına rağmen müvekkili şirket tarafından ödendiğini, ödenen bedellerin davalıdan ihtarname ile talep edildiğini, ödenmemesi üzerine alacağın tahsili için icra takibine girişildiğini ancak davalının takibe haksız olarak itiraz ettiğini iddia ederek itirazının iptaline ve icra inkar tazminatına hükmolunmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre icra takibine konu trafik para cezalarının Temmuz 2006 ile 2009 arası dönemde kesildiği ve davacı tarafça ödendiği, araçların tamamının mülkiyetlerinin araç satış sözleşmeleri ile davalı kiracıya geçtiği, satış sözleşmelerinde araçların, satış sözleşmelerinin düzenlendiği tarihe kadar olan her türlü mali ve hukuki yükümlülüklerinin satıcıya, satış tarihinden sonraki yükümlülüklerinin alıcıya ait olduğunun kararlaştırıldığı, davacı tarafından ödenen trafik cezalarının tamamının araçların davalı şirkete devrinden önceki döneme ilişkin olduğu, her ne kadar finansal kiralama sözleşmesinin 5. maddesinde sözleşme süresi sona erse dahi malın davalı tarafça devralmadığı süre içinde herhangi nedenle olursa olsun ödenmesi icap eden her türlü vergi resim, harç, fon, prim, trafik cezası vs. ile diğer her türlü ödemelerin kiracı tarafından ödeneceği kararlaştırılmış ise de finansal kiralama sözleşmesinin düzenlendiği tarihten sonra yapılan ve yine taraflar arasında yapılmış araç satış sözleşmeleri ile satış tarihinden önce tahakkuk eden tüm hukuki ve cezai ödemelerin satıcıya ait olduğunun kararlaştırılması nedeniyle davalının sorumluluktan kurtulduğu, davacının araçların satışından önceki döneme ait dava konusu trafik cezası ödemelerini davalıdan talep hakkı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki finansal kiralama sözleşmelerinin 5/b maddesinde sözleşmenin herhangi bir aşamasında ve sözleşme süresi sona erse dahi mal henüz kiracı tarafından devralınmadığı sürede ödenmesi icap eden her tür vergi, harç trafik cezası vs’nin tamamının kiracı tarafından ödeneceği hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümler gereğince dava konusu araçların resmi satışından önceki vergi, resim, harç ve trafik cezalarından davalı kiracının sorumlu olduğu gözetilerek sonucuna göre bir karar vermek gerekirken noterde yapılan resmi satış içeriğindeki ifadelerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 03.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir