GEÇİT HAKKI / GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ / GEÇİT ALTERNATİFİ

T.C.

YARGITAY

Ondördüncü Hukuk Dairesi

E. 2006/4112

K. 2006/5575

T. 11.5.2006

GEÇİT HAKKI
GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ
GEÇİT ALTERNATİFİ
4721 s. TÜRK MEDENİ KANUNU [Madde 747]
Davacı tarafından, davalılar aleyhine 17.5.2004 gününde verilen dilekçe ile geçit hakkı kurulması istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 22.11.2005 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı ve dahili davalı, Mehmet Özçelik mirasçıları Muzaffer Özçelik tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava, Türk Medeni Kanunun 747. maddesine dayanılarak açılmış, geçit hakkı kurulması istemine ilişkindir.

Bu davalarda amaç genel yola bağlantısı olmayan ihtiyaç sahibi taşınmazları genel yolla bağlantısını sağlamaktır.

Mahkemece uygun geçit yeri saptanırken öncelikle taraf yararlarının gözetilmesi gerekir. Zira, geçit hakkı taşınmaz mülkiyetini sınırlayan bir irtifak hakkı olmakla birlikte, özünü komşuluk hukukundan alır. Bunun doğal sonucu olarak yol saptanırken komşuluk hukuku ilkeleri gözetilmelidir. Geçit gereksiniminin nedeni, taşınmazın niteliği ile bu gereksinimin nasıl ve hangi araçlarla karşılanacağı davacının sübjektif arzularına göre değil objektif esaslara uygun belirlenmeli, taşınmaz mülkiyetinin sınırlandırılması konusunda genel bir ilke olan fedakarlığın denkleştirilmesi prensibi dikkatten kaçırılmamalıdır.

Bu ilkeler ışığında somut olaya bakıldığında;

Geçit gereksinimi de olan 117 parselin düzenlenen krokisine göre yola ulaşabileceği en uygun güzergah onu güneydeki asfaltla bağlayacak yerdir. Bundan ayrı kuzeyde krokide sarı ile boyanan 61 parsel sayılı taşınmaz üzerinde çizilen alternatifte bulunmaktadır. Mahkemece, bu alternatifler üzerinde durulmamış en uygun güzergah aranmamıştır. O halde anılan yerlerden de ilgili parsel malikleri hakkında dava açılması sağlanarak bu dava ile birleştirilip uygun alternatif aranmalı tüm deliller bu şekilde değerlendirilerek sonucuna uygun bir hüküm kurulmalıdır.

Karar açıklanan nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarında açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde yatırana iadesine, 11.05.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir