GEÇİT HAKKI / ÖZVERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ

T.C.
YARGITAY
Ondördüncü Hukuk Dairesi
E: 2006/6326
K: 2006/7392
T: 26.6.2006
GEÇİT HAKKI
ÖZVERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ

4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 747]

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 15.9.2004 gününde dilekçe ile geçit hakkı tesisi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 22.12.2005 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Dava, Türk Medeni Kanunun 747. maddesine dayanılarak açılmış geçici hakkı kurulması istemine ilişkindir.
Mahkemece dava kabul edilmiş, hükmü davalı Hazine temyiz etmiştir.
1- Yapılan yargılamaya toplanan deliller ve tüm dosya içeriğine göre davalının diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2- Mahkemece uygun geçit yeri saptanırken öncelikle taraf yararlarının gözetilmesi gerekir. Zira, geçit hakkı taşınmaz mülkiyetini sınırlayan bir irtifak hakkı olmakla birlikle, özünü komşuluk hukukundan alır. Bunun doğal sonucu olarak yol saptanırken komşuluk hukuku ilkeleri gözetilmelidir. Geçit gereksiniminin nedeni, taşınmazın, niteliği ile bu gereksinimin nasıl ve hangi araçlarla karşılanacağı davacının sübjektif arzularına göre değil objektif esaslara uygun belirlenmeli, taşınmaz mülkiyetinin sınırlandırılması konusunda genel bir ilke olan fedakarlığın denkleştirilmesi prensibi dikkatten kaçırılmamalıdır.
Az yukarıda sözü edildiği üzere geçit ihtiyacının davacının sübjektlf arzusuna göre değil fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi uyarınca karşılaştırılması gerekir. Somut olayda: geçit Hazineye ait 10082 parsel üzerinden istenmiş, mahkemece de geçit bu parsel üzerinde kurulmuştur. Oysa fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi geçidin 10082 parsel ile dava dışı8577 parsellerin ortak sınırından kurulmasını gerektirir. O yüzden mahkemece davacıya 8577 parsel maliki aleyhine de dava açmak üzere olanak sağlanmalı açılan davalar birleştirilmeli davacının geçit ihtiyacı 10082 ve 8577 parsellerin ortak sınırından karşılanmalıdır. Değinilen durumun değerlendirilmemesi bozmayı gerektirir.
SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün REDDİNE, 2. bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZLUMASINA, 26.06.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir