GELİR METODU

T.C.
YARGITAY
Beşinci Hukuk Dairesi
E:2006/5391
K: 2006/7638
T: 20.06.2006
GELİR METODU
Özet: Dava konusu meyve ağaçlarının zeminde kapladığı alan belirlenerek kapama meyve bahçesi niteliğinde kabulü ile gelir metoduna göre meyve geliri esas alınarak değer biçildikten ve zemine ekilebilecek münavebe ürünlerinin net gelirine göre biçilen değer düşüldükten sonra muhtesat bedelinin tespiti doğ­rudur.
2942 s. KAMULAŞTIRMA KANUNU [Madde 10]
2942 s. KAMULAŞTIRMA KANUNU [Madde 11]
Taraflar arasındaki zemini Hazine’ye ait taşınmaz üzerinde bulunan ve kamulaştırması el atılan muhtesat bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davalılardan Hazine aleyhine açılan davanın reddine, diğer davalı yönünden ise kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca ince­lenmesi davalılardan DSİ Genel Müdürlüğü vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava, zemini Hazine’ye ait taşınmaz üzerinde bulunan ve kamu-laştırmasız el atılan muhtesat bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekilince temyiz edilmiştir.
Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor yöntem bakımından yasa hükümlerine uygundur. Dava konusu meyve ağaçlarının zeminde kapladığı alan belirlenerek kapama meyve bahçesi niteliğinde kabulü ile gelir metoduna göre meyve geliri esas alınarak değer biçildikten ve zemine ekilebilecek münavebe ürünlerinin net gelirine göre biçilen değer düşüldükten sonra muhtesat bedelinin tespitinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Davalı DSİ Genel Müdürlüğü vekilinin temyiz itirazları yerinde olma­dığından usul ve yasaya uygun olan hükmün (ONANMASINA), 5018 sayılı Yasa uyarınca davalı idare genel bütçeye dair kuruluşlardan olduğundan harç alınmamasına 20.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.