HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ / MESKENİYET İDDİASI

T.C.

YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E: 2006/3949
K: 2006/6960
T: 04.04.2006
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ
MESKENİYET İDDİASI
ÖZET: Meskeniyet şikâyetine konu taşınmazın keşif tarihi itibariyle değeri ile borçlunun haline münasip ev alabilece­ği bedel tespit edildikten sonra, bu miktar mahcuzun değe­rinden az ise, mahcuzun satılarak borçlunun haline müna­sip ev alması için gerekli bedelin kendisine, artanın alacak­lıya ödenmesine karar verilmelidir.
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 82]
Mahalli mahkemesinden verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
İİK.nun 82/12. maddesinde borçlunun haline münasip evininin haczolunamayacağı belirlendikten sonra aynı maddede ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır” hükmüne yer verilmiştir. Mahkemece mahallinde keşif yapılarak meskeniyet şikâyetine konu taşınmazın keşif tarihi itibariyle değeri ile borçlunun haline münasip ev alabileceği bedel tespit edildikten sonra bu miktar mahcuzun değerinden az ise mahcuzun satılarak borçlunun haline münasip ev alması için gerekli bedelin kendisine, artanın alacaklıya ödenmesine, satışın borçlunun haline münasip ev alabileceği miktardan az olmamak üzere yapılmasına karar verilmesi gerekir.
Somut olayda mahkemece yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi ra­porunun incelenmesinde; bilirkişinin taşınmazın değerini ve borçlunun hali­ne uygun ev alabileceği miktarı belirlemediği anlaşılmakta olup, bu hali ile hüküm kurmaya elverişli değildir. Mahkemece anılan bilirkişi raporu esas alı­narak eksik inceleme ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.
Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahke­me kararının yukarıda yazılı nedenlerle IİK 366. ve HUMK 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 04.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir