HACZİN KALDIRILMASI / ALACAĞIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ

T.C.

YARGITAY

Onuncu Hukuk Dairesi

E:2006/6077

K:2006/6580

T:02.05.2006

HACZİN KALDIRILMASI
ALACAĞIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
Özet: Davalı Kurum tarafından vekaletname uyarınca tahsile yetkili kişiye ödenmek üzere düzenlenen tahakkuk evrakındaki miktarın, tek işlemle mahsubu yönündeki uygulamanın haciz olarak nitelenmesinin yasal dayanağı yoktur. Birden fazla çocuğa ilişkin faturalardan kaynaklanan ödemeler bulunduğu, avansa ilişkin mahsup kısmına itiraz ileri sürülmediği ve kalan kısmın bireyselleştirilmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle tek dava olarak görülmesi gerektiği gözetilmelidir.

1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 45]
506 s. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (1) (2) (4)(5) [Ek Madde 37]

Davacı, alacağına 3. şahsın borcundan dolayı usul ve yasaya aykırı olarak konulan alacak üzerindeki haczin kaldırılmasına ve % 40’dan aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini iste­miştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzen­lenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

G… Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören çocukların velileri adına tahakkuk eden ve aralarında M. D. ile S. D.’nin bulunduğu şirket yönetici ve çalışanlarının “…Gaziantep Sigorta İl Müdürlüğü… havale olunacak bilumum kamu kurum ve kuruluşundan fatura karşılığı ücreti veya kurum tarafından verilecek olan çekleri ilgili banka şubelerinden talep ve almaya…

başka hesaba yatırmaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya…” veliler tarafından yetkili kılındığı vekaletnameye dayalı olarak, bu kişiler tarafından tahsil edilmek istenen, 506 sayılı Yasa’nın Ek 37. maddesi uyarınca davacı veli adına tahakkuk eden tutarın da içinde bulunduğu 70.439,70 YTL’nin, 34.751,80 YTL’lik kısmının tahakkuk öncesinde avans olarak ödenen miktara mahsubu yoluna gidilip, kalan kısmının ise, özel eğitim kurumunun borcu nedeniyle yürütülen takip kapsamında, Şirket ortağı ve Müdürü olan M. D.’nin 27.05.2004 tarihli haciz tutanağı içeriğindeki, takip konusu borcun Kurumdan olan alacaklarından mahsubu istemi uyarınca, G… Özel Eğitim ve Reha­bilitasyon Merkezi’nin 2003/19329 ve 2004/10630 sayılı takip dosyalarına aktarılarak, borçlarına mahsup edilmesi işlemi üzerine açılan davada, üçüncü kişinin borcu nedeniyle alacak üzerine konulan haczin kaldırılması ve kötü niyet tazminatına hükmedilmesi istenmiş;mahkemece haczin kaldırılması yönünde hüküm kurulmuştur.

Davalı Kurum tarafından vekaletname uyarınca tahsile yetkili kişiye ödenmek üzere düzenlenen tahakkuk evrakındaki miktarın, tek işlemle mahsubu yönündeki uygulamanın haciz olarak nitelenmesi yasal olanağı bulunmadığı halde, bu yöndeki niteleme uyarınca yargılama yapılıp karar verilmiş olması; toplam alacak içinde aynı velinin birden fazla çocuğuna ilişkin faturalardan kaynaklanan ödemeler bulunduğu, avansa ilişkin mahsup kısmına itiraz ileri sürülmediği ve kalan miktarın her bir veliye ait kısmını birey­selleştirmenin mümkün olmadığı, bu nedenle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 45. vd. maddeleri uyarınca tek dava olarak görülmesi gerektiği, kaldı ki, ödemenin yasal yetkiliye yapılması aşamasında gerçekleşen işleme ilişkin davanın da ahzu kabza yetkili kılınmış olan işlem muhatabı tarafından açılıp yürütülmesi gerekleri gözetilmeksizin; alacakları tahsile yetkili kılınan vekilin vekaletnamesinde^ tevkil yetkisine dayanılarak verilen vekaletname uyarınca, dayanaksız ve soyut düzeydeki alacak paylaştırmasıyla, birden fazla çocuğu olan veliler yönünden birden fazla dava açılması yönündeki uygu­lamaya dahi değer verilerek, davanın esası ve usul yönünden hatalı niteleme ve uygulamayla yazılı şekilde sonuca varılmış olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), 02.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir