HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE / HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZLAR

T.C.

YARGITAY
Onaltıncı Hukuk Dairesi
E: 2006/1865
K: 2006/2176
T: 27.03.2006
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZLAR
ÖZET: Kadastro Kanununun 12/3 maddesinde yer alan on yıllık süre hak düşürücü süre olup bu süre geçmekle hakkın kendisi kaybolur. Taşınmazın mülkiyetinin Hazineye veya
bir başka kişiye ait olması hükmün uygulanmasına engel değildir.
3402 s. KADASTRO KANUNU [Madde 12]
Taraflar arasında genel kadastro ile oluşan tapunun, tapu kaydına daya­narak açılan iptali davası sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenme­si istenilmekle;temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:
Kadastro sırasında 89 ada 11 parsel sayılı 2867 metrekare yüzölçümün-deki taşınmaz avlulu kargir Ceza ve Tevkifevi vasfı ile tapu kaydı nedeniyle davalı Hazine adına tespit edilmiştir. Tespite itiraz edilmediğinden Hazine adına tescil edilmiştir. Davacı Vakıflar İdaresi, tapu kaydına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne ve çe­kişme konusu 89 ada 11 parselin tapu kaydının iptali ile davacı Vakıflar Ge­nel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine tarafın­dan temyiz edilmiştir.
Mahkemece, çekişmeli taşınmazın tutanağının kesinleştiği tarih ile dava tarihi arasında 3402 sayılı Yasa’nın 12/3. maddesinde düzenlenen 10 yıllık hak düşürücü süre gerçekleşmiş olmasına rağmen, Hazine adına kayıtlı ta­şınmazlarda, tapuya dayanılarak dava açılması halinde bu sürenin nazara alınmayacağı gerekçe gösterilerek davanın kabulüne karar verilmiş ise de; değerlendirme dosya kapsamına uygun düşmemektedir.
Çekişmeli 89 ada 11 sayılı parselin 10.11.1987 tarihinde tespitinin yapı­lıp, tutanağın 26.1.1988 tarihinde kesinleştiği ve davacı Vakıflar İdaresinin kadastrodan önceki hukuki sebebe dayanarak 3.9.2003 tarihinde dava ika­me ettiği, tutanağın kesinleşme tarihi ile dava tarihi arasında 10 yıllık hak dü­şürücü sürenin geçtiği konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunma­maktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Mahkemenin gerekçesinde belirtti­ği gibi Hazine adına tapuda kayıtlı taşınmazlar aleyhine açılan davalarda bu sürenin gözetilip gözetilmeyeceği ve Hazinenin hasım olduğu tescil davası sonunda oluşan tapuya dayanılması halinde tapunun oluşumuna neden olan ilama öncelik verilip verilemeyeceği konusundadır. 3402 sayılı Kadastro Ka-nunu’nun 12/3.maddesinde yer alan “Bu tutanaklarda belirtilen haklara, sı­nırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olu­namaz ve dava açılamaz “hükmündeki 10 yıllık sürenin hak düşürücü süre olduğu hususu tartışılamayacak kadar açıktır. Hak düşürücü sürenin ger­çekleşmesi halinde; hakkın kendisi kaybolur, kamu düzeni ile ilgili olması ne­deniyle hâkim tarafından re’sen nazara alınma zorunluluğu vardır.
Taşınmazın mülkiyetinin Hazineye veya bir başka kişiye ait olması hük­mün uygulanmasına engel değildir. Olayda davacının dayandığı tapu kaydı­nın Hazinenin taraf olduğu tescil ilamı ile oluşması da davacıya ilânihaye da­va açma hakkı vermez. Yasa koyucunun böyle bir hükmü getirip en kutsal haklardan olan mülkiyet hakkını bir anlamda sınırlandırması, belli bir süre geçtikten sonra tapu sicilinde kararlılık sağlanması, sicillerin bozulmasının önüne geçilmesi ve yargı organları önünde sicillerin tartışılma imkânının or­tadan kaldırılması amacına yöneliktir. Bu amaç ve yasanın amir hükmü göz ardı edilerek yazılı olduğu şekilde karar verilmesi isabetsiz temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 27.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir