HAKARET VE SÖVME / ŞAHSİ DAVA / UZLAŞMA

T.C.
YARGITAY
Dördüncü Ceza Dairesi
E:2004/11073
K: 2006/9856
T: 24.04.2006
HAKARET VE SÖVME
ŞAHSİ DAVA
UZLAŞMA
ÖZET: Kişisel davacı tarafından hakaret ve sövme suçla­rından açılan davaların 5320 sayılı Yasanın 9/2. maddesi uyarınca kamu davası olarak sürdürülmesi ve aynı Kanu­nun 9/4. maddesi uyarınca bu davalara uzlaşma hükümle­rinin uygulanması gerekir.
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 482]
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 263]
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 264]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 73]
1412 s. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (1) [Madde 344]
5320 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEK… [Madde 9]
Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Kişisel davacı Maide ve Yılmaz tarafından hakaret ve sövme suçların­dan açılan kişisel davaların 5320 sayılı CMK.nun Yürürlük ve Uygulama Şek­li Hakkında Kanunun 9/2. maddesi hükmü uyarınca kamu davası olarak sür­dürülmesi ve aynı Kanunun 9/4. maddesi uyarınca bu davalara hakkında 5271 sayılı CMK. ve 5237 sayılı YTCK.nın uzlaşmaya ilişkin hükümlerinin uy­gulanması zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş ve kişisel davacılar Yılmaz, Maide vekilleri ile sa­nıklar İsmail, Nuran ve Hatice müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükümlerin başkaca yönleri incelenmek-sizin (BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 24.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.