HAKEM KARARLARI / HAKİM TARAFINDAN HAKEM KARARININ TASDİKİ

T.C.
YARGITAY
Onbeşinci Hukuk Dairesi
E: 2006/3462
K: 2006/3503
T: 12.6.2006
HAKEM KARARLARI
HAKİM TARAFINDAN HAKEM KARARININ TASDİKİ

1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 532]
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 536]
Hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve davacı vekilinin temyiz dilekçesinin süresi dışında, davalı vekilinin temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:
İstanbul Ticaret Odası nezdinde oluşturulan hakem kurulunca verilen karar, harçların ikmali ve hükmün kesinleştirilmesi için İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’na tevdi edilmiş, mahkemece görevin İstanbul Denizcilik İhtisas Mahkemesi’ne ait olduğu gerekçesiyle verilen görevsizlik kararı taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
1- Davacı vekili, mahkeme kararını temyize cevapla birlikte katılma yoluyla temyiz etmiş ise de, harcını yatırmadığı gibi temyiz defterine kayıtta ettirmediğinden, böylece temyiz süresini geçirdiğinden temyiz dilekçesinin süre yönünden reddine karar verilmiştir.
2- HUMK’nun 532. maddesindeki düzenlemeye göre, hakemler kararlarını yetkili ve görevli mahkeme kalemine verirler. Hakem kararı mahkeme kalemince evrak mahzeninde saklanır ve isteyen tarafa bir sureti verilir. Hakem kararı kendisine verilen mahkeme, hakem kararının kendisine verildiğini ve kararın neden ibaret olduğunu iki tarafa yazılı olarak tebliğ eder. Karar, iki taraf hakkında ancak bu tebliğ tarihinde mevcut sayılır ve temyiz süresi de tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar. Aynı kanunun 536. maddesine göre de, hakem kararları temyiz süresi geçince mahkeme başkanı veya hakim tarafından tasdik edilir. Temyiz edilmeksizin kesinleşen bu kararların tasdiki, yalnızca kararın kesinleştiğini tespit eden bir şerh niteliğinde olmayıp, aynı zamanda hakem kararının usule, şekle ve kamu düzenine uygunluğunu tespit eden ve bu karara kesin hüküm ve icra edilebilir olma niteliği veren yargısal karardır. Somut olayda, hakemlerce verilen karar, HUMK’nun 532 ve 536. maddesinde yazılı işlemlerin ikmali için İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne tevdi edilmiş, mahkemece görevin Denizcilik İhtisas Mahkemesi’ne ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir. Denizcilik İhtisas Mahkemeleri 20.04.2004 tarihinde kabul edilen ve 28.04.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5136 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Bu kanunun 1. maddesine göre Denizcilik İhtisas Mahkemeleri’nin görevi Türk Ticaret Kanunu’nun dördüncü kitabında yer alan deniz ticaretine ilişkin ihtilaflara bakmaktır. Hakem kurulu kararına konu uyuşmazlık ise, BK’nun 355 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Davada, davalı yanca dava dışı yabancı uyruklu armatörler için inşa olunan 055 ve 056 sayılı gemilerin plan ve proje çizimlerinden kaynaklanan alacağın tahsili talep ve dava edilmiştir. Uyuşmazlık deniz ticaretinden kaynaklanmayıp, aksine eser sözleşmesinden kaynaklandığından yetkili ve görevli mahkeme Denizcilik İhtisas Mahkemesi olmayıp İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’dir. Mahkemece, HUMK’nun 532 ve 536. maddelerine göre işlem yapılması gerekirken, görevsizlik kararı verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davacının temyiz dilekçesinin süre yönünden reddine, 2. bent uyarınca kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 12.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir