HAKKI OLMAYAN YERE EL ATMAK

T.C.
YARGITAY
Sekizinci Ceza Dairesi
E:2004/2234
K:2006/2827
T:04.04.2006
HAKKI OLMAYAN YERE EL ATMAK
ÖZET: Davaya konu taşınmaza ikinci tecavüzün aynı sa­nık tarafından yapıldığı konusunda mahkûmiyete yeterli delil elde edilemediğinden beraatına karar verilmelidir. Her iki men kararının da aynı yere ait olup olmadığı sap­tanmalı, taşınmaza iki adet zeytin ağacı dikerek ikinci teca­vüzü gerçekleştiren sanığın bu eylemi diğer sanık yararına gerçekleştirip gerçekleştirmediği belirlenip sonucuna göre karar verilmelidir.
3091 s. TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNL… [Madde 12]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 154]
3091 sayılı Kanuna aykırılıktan sanıklar Ali, Osman’ın yapılan yargılama­ları sonunda; sanık Osman’ın hükümlülüğüne ve ertelemeye, sanık Ali’nin beraatına dair (Yumurtalık Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 17.07.2003 gün ve 59 esas, 113 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelen­mesi yerel C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Baş­savcılığından tebliğname ile 18.02.2004 günü daireye gönderilmekle ince­lendi:
Gereği görüşülüp düşünüldü:
1 Davaya konu taşınmaza zeytin fidanlarının dikilmesi şeklinde gerçekleşen 2. tecavüzün sanık Osman tarafından yapıldığı konusunda mahkûmi­yetini gerektirir kesin bir kanıt elde edilememesi karşısında, sanık Osman’ın beraatı yerine yazılı gerekçelerle mahkûmiyetine karar verilmesi,
2 Her iki men kararının aynı yere ait olup olmadığı usulüne uygun araş­tırılıp aynı yere ait olduğunun saptanması halinde taşınmaza iki adet zeytin ağacı dikmek suretiyle ikinci tecavüzü gerçekleştiren sanık Ali’nin bu eylemi diğer sanık Osman yararına gerçekleştirip gerçekleştirmediği tespit olunduktan sonra sonucuna göre sanık Ali’nin hukuki durumunun tayini gerekti­ği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı gerekçelerle beraat kararı verilme­si,
Bozmayı gerektirmiş Yerel C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerin­de görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BO­ZULMASINA), 04.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir