HAKSIZ REKABET

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Hukuk Dairesi
E: 2005/9962
K: 2006/2942
T:21.03.2006
HAKSIZ REKABET
ÖZET: Davalı şirketin imal ettiği ve diğer davalının satı­şını yaptığı, tanıtıcı işaretli, altıgen şeklinde sütunlu soba­nın, davacının soba markası ile imal ve piyasaya arz ettiği sobanın tescilsiz tasarımına, teknik bir zorunluluktan kay­naklanmadığı halde iltibas oluşturacak biçimde, çok küçük farklılıklar dışında benzetilmesi eylemi, haksızdır. Bu şekil­de imalat ve satış yapmak suretiyle gerçekleştirilen haksız rekabetin men’ine, satışların önlenmesine, ürünlerin ticari gaye ile bulundukları yerlerden toplatılmasına, masrafı davalı şirkete ait olmak üzere hükmün ilanına karar verilme­si doğrudur.
6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 56]
Taraflar arasında görülen davada (Ankara Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 16.06.2005 tarih ve 2005/296-2005/350 sayılı kararın Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi davalı Ç… Beyaz Eşya Isı San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından istenmiş ol­makla, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve tetkik ha­kimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendik­ten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin başta sobalar ve kuzineler olmak üzere çeşit­li ev gereçlerinin imal ve ticareti ile iştigal ettiğini, ilk kez sütunlu sobayı imal edip “S… Sütunlu Soba” markası ile piyasaya arz ettiğini, bu sobaların kali­te ve verimlilik yönünden tüketici nezdinde haklı şöhret kazandığını, davalı­lardan Ç… Tic. Ltd. Şti.nin müvekkile ait altıgen şeklindeki sütunlu sobayı bire bir aynı şekil ve özellikte taklit ederek “G… Antik” adı ile piyasaya sun­duğunu, söz konuşu sobaların diğer davalının dükkanında perakende olarak satıldığını, davalıların fiillerinin ayrı ayrı haksız rekabet oluşturduğunu ileri sü­rerek, markadan faydalanma hakkına tecavüz ile haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi ile maddi durumun ortadan kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.
Davalı şirket vekili, müvekkilinin imal edip satışa arz ettiği sobaları “G…”, “Ç…”, “Taş” markaları ile satışa sunduğunu, müvekkile ait sobaların davacı sobalarından farklı olduğunu ve aralarında benzerlik bulunmadığını savuna­rak, davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı, yargılamaya katılmamıştır.
Mahkemece davanın reddine dair verilen karar Dairemiz’in 24.06.2004 günlü kararında yazılı gerekçeyle davacı yararına bozulmuştur.
Mahkemece bozma kararma uyularak yapılan yargılama sonunda, bilirki­şi raporunda da ifade olunduğu üzere, altıgen sobayı piyasada ilk kez dava­cının üreterek, “S… SÜTUNLU SOBA” tanıtıcı işareti ile piyasaya sunduğu, davalılardan Ç… Ltd. Şti.nin davacıya ait altıgen şeklindeki sütunlu sobanın birebir aynısını, teknik zorunluluk olmadığı halde iltibas oluşturabilecek şe­kilde taklit ederek “G… ANTİK” adı ile piyasaya sunduğu, diğer davalının da perakende olarak satışa arz ettiği, bu suretle davacının 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1/11. maddesi uyarınca TTK.nun 56 ve devamı maddelerinde yazılı genel hükümlere göre korunan tescilsiz soba tasarımına tecavüzde bulunarak haksız rekabet yarattıkları, davacı vekilinin her ne ka­dar 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 61, 62 ve 63. maddeleri uya­rınca davacı adına tescilli 130607 sayılı markadan doğan haklarına da teca­vüzde bulunulduğundan, bunun da ref ve men’ine karar verilmesini istemiş ise de, davacı markası ile davalı işaretinin aynı veya benzer olduğunun ka­bulüne olanak bulunmadığı gerekçesiyle, davalı şirketin imal ettiği ve diğer davalının satışını yaptığı, G… Antik tanıtıcı işaretli, altıgen şeklinde sütunlu sobanın, davacının S… Sütunlu Soba markası ile imal ve piyasaya arz ettiği sobanın tescilsiz tasarımına, teknik bir zorunluluktan kaynaklanmadığı halde iltibas oluşturacak biçimde, çok küçük farklılıklar dışında benzetilmesi eyle­minin haksız olduğunun tespitine, bu şekilde imalat ve satış yapmak sure­tiyle gerçekleştirdikleri haksız rekabetin men’ine, satışların önlenmesine, ürünlerin ticari gaye ile bulundukları yerlerden toplatılmasına, masrafı dava­lı şirkete ait olmak üzere hükmün ilanına, marka hakkına dayalı diğer talep­lerin reddine karar verilmiştir.
Karar, davalı Ç… Beyaz Eşya Isı San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davalı Ç… Beyaz Eşya Isı San. ve Tic. Ltd. Şti. veki­linin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı Ç… Beyaz Eş­ya Isı San. ve Tic. Ltd. Şti vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına 21.03.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.