HAKSIZ TAHRİK / LEHE KANUN UYGULAMASI

T.C.
YARGITAY
Birinci Ceza Dairesi
E:2005/1295
K:2006/1589
T:26.04.2006
HAKSIZ TAHRİK
LEHE KANUN UYGULAMASI
ÖZET : SANIĞIN GAYRİ RESMİ BİRLİKTE YAŞADIĞI ŞİRİN’İN AKRABASI OLAN, ARALARINDA YAŞ FARKI BULUNAN VE AİLECE GÖRÜŞTÜKLERİ MAKTÜLÜN ELİNİ ÖPMESİNE KARŞILIK YANAKLARINDAN ÖPMESİ OLAYININ OLAGAN BİR DAVRANIŞ OLDUĞU, DEĞERLENDİRİLMEDEN BU DURUMA GEREKSİZ YERE KIZARAK ÖLDÜRME EYLEMİNİ GERÇEKLEŞTİREN SANIK HAKKINDA TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SONUCU EKSİK CEZA TAYİNİ; İLE HÜKÜMDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN 5237 SAYILI TCK.NUN 7. VE 5252 SAYILI TCK.NUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDAKİ KANUNUN 9. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYARINCA SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI, BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.
Özgür’ü taammüden öldürmekten sanık Agit’in yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (E. Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 04.11.2003 gün ve 278/169 sayılı hüküm ile 23.11.2003 tarihli ek karar re’sen temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
Sanığın ve C. Savcısının beyanı alınmadan tensiben müdahil Cezayir’in müdahilliğine karar verildiği, ancak temyiz istemi bulunmadığı anlaşılmakla bu yanlışlık sonuca etkili görülmemiştir.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Agit’in adam öldürme suçunun sübutunda, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliğinin tayin olunmasında isabetsizlik bulunmamıştır.
Ancak;
1-Sanığın gayri resmi birlikte yaşadığı Şirin’in akrabası olan, aralarında yaş farkı bulunan ve ailece görüştükleri maktülün elini öpmesine karşılık yanaklarından öpmesi olayının olagan bir davranış olduğu, değerlendirilmeden bu duruma gereksiz yere kızarak öldürme eylemini gerçekleştiren sanık hakkında tahrik hükümlerinin uygulanması sonucu eksik ceza tayini;
2- Hükümden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.nun 7. ve 5252 sayılı TCK.nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 9. maddesi hükümleri uyarınca sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, olup re’sen temyize tabi bulunan hükmün ceza süresi bakımından kazanılmış hak saklı kalmak üzere (BOZULMASINA) 26.04.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir