haricen tapulu mal satışından dönüldüğünde alıcı ödediği bedel iade edilmeden ecrimisilden sorumlu olmaz

Yargıtay 1.Hukuk Dairesi,

2013-1499 esas ve 2014-4572 karar sayılı ve 27.02.2014 tarihli kararı

-Harici Satış Sözleşmesi
-Ecrimisil
-Kişisel hak

Özet: Tapulu taşınmazların temliki şekilde yapılmadıkça hukuken değer taşımayıp, harici satış, sadece kişisel hak sağlar.
Haricen yapılan tapulu mal satışından dönüldüğünde, satış bedelini geri vermeyen taraf, parası iade edilinceye kadar yararlandığı ürünleri tazmin etmek ve ecrimisil ödemekle yükümlü değildir.

…..tapulu taşınmazların temliki Türk Medeni Kanunu’nun 706., 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 237. ( 818 sayılı Yasanın 123.maddesi ) 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 26. ve Noterlik Kanunu’nun 60.maddesi hükmü gereğince resmi şekilde yapılmadıkça hukuken değer taşımaz. Ne var ki, harici satış satın alana mülkiyet hakkı sağlamaz ise de kişisel hak sağlayacağı açıktır. Anılan hükümler karşısında böylesi bir satış nedeniyle taşınmazın tasarrufuna muvafakat (icazet) edildiği, açılan dava ile birlikte muvafakatin geri alındığı kuşkusuzdur.

Öte yandan 10.07.1940 tar,h, 2/47 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre; haricen yapılan tapulu mal satışından dönüldüğünde, satış bedelini geri vermeyen taraf taşınmaz malın kendisine verilmesi için karşı tarafı zorlayamaz. Ödediği bedel kendisine verilmeyen taraf, parası iade edilinceye kadar yararlandığı ürünleri tazmin etmek ve ecrimisil ödemekle yükümlü değildir.

Bu durumda; harici satış sözleşmesinin lehtarına hapis hakkı sağlayacağı, davalı tarafından haici satış bedelinin tahsili amacıyla açılan davanın dava tarihi itibarıyle henüz kesinleşmediği, dolayısıyla 10.07.1940 tarih, 2/47 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca harici satış bedeli iade edilinciye kadar ecrimisil isteğinin dinlenilmeyeceği açıktır.

Hal böyle olunca; davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Davalının, temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’nın 428.maddesi gereğince (BOZULMASINA), alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 27.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir