HARİCİ ARAÇ SATIŞI / GEÇERSİZ SÖZLEŞME / SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

T.C.
YARGITAY
Üçüncü Hukuk Dairesi
E:2006/4667
K:2006/6757
T:30.05.2006

HARİCİ ARAÇ SATIŞI

GEÇERSİZ SÖZLEŞME
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
Özet: Kural olarak taraflar, geçersiz sözleşmeye da­yanarak birbirlerine verdikleri şeyleri sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre isteyebilirler. Ancak, geçersiz sözleşmedeki edimlerin yerine getirilmesini dava ve icra yoluyla isteyemezler.
818 s. BORÇLAR KANUNU [Madde 61]
2918 s. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1)(2) [Madde 20]
Dava dilekçesinde, itirazın iptali, icra inkar tazminatının faiz ve mas­raflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Davada, trafikte kayıtlı aracın davalıya haricen satılıp teslim edildiği, bakiye borcun ödenmediği, bu alacağa ilişkin olarak yapılan ilamsız icra takibine itiraz edildiği ileri sürülerek itirazın iptali istenilmiştir.
Kural olarak, geçersiz sözleşmeye dayanılarak tarafların birbirlerine verdikleri şeyleri isteyebilmeleri, sebepsiz zenginleşme (BK’nın 61 vd. mad­deleri) hükümlerine göre mümkündür. Ancak, geçersiz sözleşmedeki edimlerin yerine getirilmesi dava ya da icra yoluyla istenilemez. Aksinin kabulü, yasa gereği geçersiz kabul edilen sözleşmelerin bu yolla geçerli hale getirilmesi sonucunu doğurur ki, bu uygulama yasa koyucunun amacına açıkça aykırılık olup, hukuken kabul edilemez bir sonuçtur.
Somut olayda da uyuşmazlığa (ve harici satıma) konu aracın trafikte kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Motorlu taşıtların ne şekilde el değiştirebileceği 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/d maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinin araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak noterlerce yapılacağı, noterlerce yapılmayan satış ve devirlerin geçersiz olduğu ifade edilmiştir.
Böylece dava dışı 3. şahıs adına tescil edilmiş taşıta ilişkin taraftar arasındaki harici “satış mukavelesi” geçersiz olup, bu sözleşmeye göre (alıcı) davalının satış parasını ödemesini dava ve icra marifetiyle isteyemeyeceğinden talebin reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.
Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde oldu­ğundan, kabulü ile hükmün HUMK’nın 428. maddesi gereğince (BOZUL­MASINA) ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iade­sine, 30.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir