HASILAT KİRA SÖZLEŞMESİ / SÖZLEŞMENİN FESHİ

T.C.

YARGITAY
Ondördüncü Hukuk Dairesi
E. 2006/2108
K. 2006/3612
T. 28.3.2006
HASILAT KİRA SÖZLEŞMESİ
SÖZLEŞMENİN FESHİ
818 s. BORÇLAR KANUNU [Madde 270]
Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 29.12.2004 gününde verilen dilekçe ile alacak ve manevi tazminat istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 28.6.2005 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Dava, hasılat kira sözleşmesi ilişkisinden kaynaklanan maddi ve manevi alacak kalemlerine ilişkindir.
Mahkemece istem reddedilmiş, hükmü davacı temyiz etmiştir.
1- Yapılan yargılamaya toplanan deliller ve tüm dosya içeriğine göre davacı vekilinin sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş reddi gerekmiştir.
2- Ticari işletme olan ve işletme ruhsatı alınarak çalıştırılması zorunlu kahvehanede ruhsat davalı kiralayan üzerinde iken, davacı kiracının kahvehanede izinsiz TV yayını yaptığı, yayıncı kuruluşun kiralayana yaptırım uyguladığı, bunun üzerini de 18.9.2004 başlangıç tarihli sözleşmenin 18.10.2004 tarihinde feshedildiği anlaşılmaktadır. Böylelikle kiracı davacının borçlarına önemli ölçüde aykırı davrandığı, kiralayanın fesihte haklı olduğu tüm dosya kapsamı ile sabittir. Fesihte haklı olan davalı kiralayandan diğer istek kalemlerinin yerine getirilmesi istenemez ise de peşinen ödenen kira parasından bir aylık dışındaki kısım sebepsiz kaldığından kiracı bunun geri verilmesini isteyebilir.
Sözleşmeye göre aylık kira parası 350.00 YTL olup davalıya 1.500.00 YTL depozito ödendiğine göre mahkemece kalan 1.150.00 YTL’nin davacıya iadesi gerekirken bu bölüm isteminde reddi doğru olmamış, kararın açıklanan nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte yazılı nedenlerle kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının yatırana geri verilmesine, 28.03.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir