HASILAT KİRASI

T.C.

YARGITAY

Üçüncü Hukuk Dairesi

E:2006/4549

K: 2006/5413

T:02.05.2006

HASILAT KİRASI
ÖZET: Hasılat kirasında, kiracı kiranın hitamında kirala­nanı aynen vermek zorundadır. Kira sözleşmesinin süresi ve sonu belli olduğundan, BK.nun 285. maddesi gereğince 6 aylık ihbar süresine uyma zorunluluğu da yoktur.

818 s. BORÇLAR KANUNU [Madde 285]
818 s. BORÇLAR KANUNU [Madde 292]

Dava dilekçesinde 25.000 YTL ecrimisil ile 8000 YTL tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bü­tün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacılar vekili dava dilekçesinde, davalı Ahmet’e icar sözleşmesi ile ki­ralanan 8 adet taşınmazın icar süresi Eylül 1996 tarihinde sona ermesine rağmen taşınmazları boşaltmayıp, işgal ettiğinden bahisle 1996-1997 ve 1997-1998 yılları için 25.000.000.000 TL ecrimisil bedelinin ve 2. dava ile 1998 yılında dava konusu taşınmazlara ektikleri buğdaya davalılar tarafından verilen zarar bedeli 8.000.000.000 TL’ nın davalılardan tahsilini talep ve da­va etmiştir.

Mahkemece; dava konusu dönemlerde davalıların kiracılık sıfatı ile tasar­rufta bulunduklarından ve tazminata yönelik talebin ise ispatlanamaması ne­deniyle davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmü davacılar vekili temyiz etmiştir.

Dosya kapsamından davalı Ahmet’in hasılat kiracısı bulunduğu ve en son 01.11.1995 tarihli belge ile 01.11.1995-01.11.1996 dönemi için 1 yıllığına ki­raya verildiği ve davalının buna karşı herhangi bir itirazı bulunmadığı gibi ak­sini iddia ve ispat etmediği anlaşılmaktadır.

BK. 292. maddesine göre hasılat kirasında, kiracı kiranın hitamında kira­lananı aynen geri vermek zorundadır. Çünkü taraflar arasındaki yenilenmiş icar sözleşmesi 01.11.1996 tarihinde sona erdiğine ve yeni dönem için akit yenilenmediğine göre davalı bu tarihten itibaren kiralanan taşınmazı kirala­yana teslim etmek zorundadır. Kira sözleşmesinin süresi ve sonu belli oldu­ğundan BK.nun 285. maddesi gereğince 6 aylık ihbar süresine uyma zorun­luluğu da yoktur.

Bu nedenle BK.nun 292. maddesi gereğince kiranın hitamında kiracı ki­ralananı iadeye mecbur olduğundan akdin bitimini müteakip davacı tarafın­dan davalı aleyhine 21.11.1997 tarihinde açılan tahliye davasının kabulüne karar verilmiştir. Kaldı ki davalıya 18.09.1996 ve 21.03.1997 tarihinde ihtar­name gönderilmiş ve yine 10.10.1996 tarihinde müdahalenin önlenmesi da­vası açılmıştır.

O halde davalının kira sözleşmesi sona erdikten sonraki kullanımı bir akde veya rızaya dayalı bulunmadığından işgalci olarak kabul edilmesi gerekir. Mahkemece;davalılar aleyhine açılan müdahalenin önlenmesi dava dosya­sı da getirtilerek davalıların işgal süresi araştırılmalı ve mahallinde yapılacak keşif sonucunda alınacak bilirkişi raporları doğrultusunda ecrimisil bedeline hükmedilmesi gerekir.

Öte yandan davacıların 1998 yılında taşınmaza ektikleri buğdaya verilen zararın tazminine yönelik dava da ise, tat afların bu konuda tüm delilleri top­lanmadan eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülme­miştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şe­kilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun­dan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASI­NA) ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 02.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir