HIRSIZLIK / LEHE KANUN UYGULAMASI

T.C.
YARGITAY
Altıncı Ceza Dairesi
E:2004/698
K:2006/2863
T:23.03.2006
HIRSIZLIK
LEHE KANUN UYGULAMASI
Özet: Sanığın 765 sayılı TCK gereğince cezalandırıl­masına karar verilmiş ise de, hükümden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nın aynı suça uyan maddelerinde öngörülen cezanın alt ve üst sınırları, 5237 sayılı Yasa’nın 145. maddesinin uygulanma koşullarının bulunmaması, cezanın paraya çevrilip ertelenmiş olması ve ertelemenin hukuki sonuçları gözetildi­ğinde, 765 sayılı Yasa’ya göre kurulan hükmün sanık yararına bulunduğu gözetilmelidir. Hükümden sonra yürürlüğe giren 5395 sayılı Yasa’nın 23 ve 24. maddeleri uyarınca, yeniden değerlendirme ve uygulama yapılmalıdır.
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 142]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 145]
5252 s. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HA… [Madde 9]
5395 s. ÇOCUK KORUMA KANUNU [Madde 23]
5395 s. ÇOCUK KORUMA KANUNU [Madde 24]
Hırsızlık suçundan sanık Onur hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin (Çayeli Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık savunmanı tara­fından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı’ndan onama isteyen
12.01.2003tarihli tebliğname ile 17.02.2004 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde ince­lenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- Sanığın eylemine uyan 765 sayılı TCK’nın 492/1, 80, 522/1, 523/1, 55/3, 59/2 ve 647 sayılı Yasa’nın 4 ve 6. maddeleri uyarınca cezalandı­rılmasına karar verilmiş ise de, hükümden sonra 01.06.2005 tarihinde yü­rürlüğe giren 5237 sayılı TCY’nin aynı suça uyan 163/2, 43/1, 31/3, 62/1; 116/1-4, 43/1, 31/3, 62/1, 50/1-3. maddelerinde öngörülen cezanın alt ve üst sınırları, 5237 sayılı TCY’nin 145. maddesinin uygulama koşullarının bulunma­ması, özgürlüğü bağlayıcı cezanın para cezasına çevrilip ertelenmiş olması ve ertelemenin hukuki sonuçları da gözetildiğinde, mahkemece 765 sayılı TCK uyarınca kurulan hüküm sanık yararına bulunduğundan, 765 sayılı Yasa hü­kümleri uyarınca uygulama yapılmasında zorunluluk bulunması,
2- Hükümden sonra yayınlanarak yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 23 ve 24. maddeleri uyarınca yeniden değerlendirme ve uygulama yapılması ve 5083 sayılı Yasa’ya 5335 sayılı Yasa ile eklenen 2/3. maddesi uyarınca para cezalarında bir Yeni Türk Lirasının artıklarının hesaba katılamayacağının gözetilmesi zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş, sanık Onur savunmanının temyiz itirazı bu ba­kımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 23.03.2006 gününde oybirliğiyle karar ve­rildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir