HİZMET BİRLEŞTİRMESİ / YAŞLILIK AYLIĞI

T.C.
YARGITAY
Onuncu Hukuk Dairesi
E: 2006/728
K: 2006/7859
T: 30.05.2006
HİZMET BİRLEŞTİRMESİ
YAŞLILIK AYLIĞI
Özet: Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden ilgililere, son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan Kurum ‘ca, eşit olması halinde ise sonuncu­sunun tabi olduğu Kurum mevzuatına göre aylık bağlanacağı hükmü bulunmakta ise de; bağlı oldukları Kurum ‘un kamınla değişmesi halinde, son yedi yıldaki fiili hizmet süresinin fazla olanına bakılmaksızın, fiili hizmet süresinin sonuncusu olan Kurum ‘un tabi olduğu mevzuata göre aylık bağlanır.
506 s. ANADOLU DEMİRYOLLARININ MÜBAYAASINA VE MÜDİRİYETİ … [Madde 60]
506 s. ANADOLU DEMİRYOLLARININ MÜBAYAASINA VE MÜDİRİYETİ … [Geçici Madde 20]
2829 s. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZM… [Madde 8]
Davacı, 506 sayılı Yasa’nın geçici 20. maddesine göre kurulu olan T.C. Ziraat Bankası-T. Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfından 15.06.2004 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı almaya hak kazandığının tespiti ile gelir bağlanmasına karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde Emekli Sandığı aleyhine açılan davada mahkemenin görevsizliğine ve dava dilekçesinin bu nedenle reddine, diğer davalı aleyhine açılan davanın ise kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalılar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hâkimi tarafından düzen­lenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalı T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün temyiz talebinin reddi gerekir.
2- Davalı T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nın temyiz itirazlarına gelince;
Davacı işbu dava ile; T.C. Emekli Sandığı’nı da davalı göstererek davalı vakıftan yaşlılık aylığı almaya hak kazandığının tespitini talep etmiş olup, Mahkemece; T.C. Emekli Sandığı hakkındaki dava dilekçesinin idari yargı görevli olduğundan bahisle görev yönünden reddine, vakıf yönünden ise davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosyadaki belgelere göre; 01.03.1983 tarihinde SSK sigortalısı olarak tescili yapılan davacı, SSK bünyesinde 1166 gün çalıştıktan sonra davalı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı bünyesinde 12.05.1986-20.09.2002 tarihleri arasında 19 yıl 7 ay 8 gün çalışmış, vakıf bünyesinde çalışmakta iken 4603 sayılı T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası Anonim Şirketi ve T. Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun’un Geçici 1. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bankaların mevcut personeli yeniden yapılandırma sürecinde istekleri halinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük­münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 22. maddesine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledileceğine dair düzenlemeler çerçevesinde istihdam fazlası personel olarak nakle tabi tutularak Kadıköy Adliyesi’nde 657 sayılı Yasa kapsamında çalıştırılmak üzere naklen atamasının yapılmış ve T.C. Emekli Sandığı’na tabi olarak 23.09.2002-21.05.2004 tarihleri arasında 1 yıl 8 ay çalıştıktan sonra emekliye ayrılmış, kendisine toplam hizmet süresi üzerinden Emekli Sandığı tarafından yaşlılık aylığı bağlanarak emekli ikramiyesinin ödendiği anlaşılmakta olup;uyuşmazlık, davacının hiz­metlerinin T.C. Emekli Sandığı’nda mı, yoksa T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nda mı bir­leştirilmesine ve giderek yaşlılık aylığının bu sosyal güvenlik kuruluşlarından hangisi tarafından bağlanması gerektiğine ilişkindir. Bu haliyle davanın yasal dayanağı 506 sayılı Yasa’nın 60 ve devamı ile Geçici 20. ve 2829 sayılı Yasa’nın 8. maddeleridir.
2829 sayılı Yasa’nın 8. maddesi hükmüne göre “Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan Kurum’ca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu Kurum’ca kendi mevzua­tına göre aylık bağlanıp ve ödenir.
Ancak malullük, ölüm 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’na göre yaş haddinden re’sen emekli olma süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları Kurum’un kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu Kurum’ca, kendi mev­zuatına göre aylık bağlanır.”
Görülüyor ki; bağlı oldukları Kurum’un kanunla değiştirilmesi halinde son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresinin fazla olduğu Kurum’a bakılmaksızın fiili hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu Kurum’a kendi mevzuatı uyarınca aylık bağlanması öngörülmekle en fazla hizmet süresi kuralına istisna getirilmiştir. Davacının Kurum’u, kanunla değiş­tirildiğinden, hizmetlerinin T.C. Emekli Sandığı’nda birleştirilerek bu Kurum’ca aylık bağlanmasında yasaya aykırılık bulunmamaktadır. Öte yandan;sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olarak geçen hizmet süresinin aylık bağlanmaya yetmesi halinde sigortalının tercih hakkı bulunduğu öngörülmüş ise de, davacının bağlı olduğu Kurum Yasa ile değiştirildiğinden anılan yasa hükmü gereğince artık tercih hakkından söz edilemeyeceği tartışmasızdır. O nedenle bu işlemden dönülmesi de olanaklı değildir.
Mahkemece yukarıda yazılı maddi ve hukuksal olgular dikkate alın­maksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davalı T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün (BOZULMASINA), temyiz harcının istek halinde davalılardan T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na iadesine, 30.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir