HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL / HİZMET SEBEBİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA

T.C.

YARGITAY

Altıncı Ceza Dairesi

E:2004/9409

K:2006/4564

T:04.05.2006

HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL
HİZMET SEBEBİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
Özet: Araba alım satım işi yapan sanığın, kendisine satması için yakınanın bıraktığı aracı satmayıp araç ile ortadan kaybolması şeklinde gerçekleşen eylemi, hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturur.

765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 344]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 510]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 155]

Sahtecilik suçundan sanık Ömer hakkında yapılan duruşma sonunda; TCK’nın 344, 647 sayılı Kanun’un 4. maddeleri gereğince 547.560.000 TL ağır para cezası ile mahkumiyetine ilişkin (Denizli Beşinci Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 15.07.2003 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi

sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcı-lığı’ndan bozma isteyen 11.10.2004 tarihli tebligname ile 26.10.2004 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde ince­lenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Araba alım satım işi yapan sanığın, yakınan Hasan’ın kendisine satması için bıraktığı aracı satmayarak, araç ile ortadan kaybolması şeklinde gerçekleşen eylemi, 765 sayılı TCK’nın 510. maddesinde düzenlenen hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, aynı
Yasa’nın 344. maddesi ile hüküm kurulması,

2- Sanığın eylemine uyan 765 sayılı TCK’nın 510/2, 522/1, 523/1 ve 647 sayılı Yasa’nin 4. maddeleri ile hükümden sonra 01.06.2005 tarihinde yürür­lüğe giren 5237 sayılı TCY’nin aynı suça uyan 155/2, 168/1, 50/1. madde­lerinde öngörülen cezaların alt ve üst sınırları gözetildiğinde, Mahkemece 765 sayılı TCK uyarınca kurulacak hüküm sanık yararına bulunduğundan, 765 sayılı Yasa hükümleri uyarınca uygulama yapılmasında zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Ömer savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi (BOZULMASINA), 04.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir