HUSUMET

T.C.
YARGITAY
Beşinci Hukuk Dairesi
E:2006/5270
K: 2006/7599
T: 20.06.2006
HUSUMET
Özet: Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden dava konusu taşınmazın toplulaştırma projesine dahil olduğu anlaşıldığından, Toprak Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’ne karşı husumet yöneltilmesi doğrudur. Ancak, bu davalı yönünden toplulaştırma evrakları derecelendirme kararları tetkik edilip, bu derecelen­dirme kararları kesinleşmiş ise bu husus göz önünde bulun­durularak bir karar verilmesi gerekir.
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 38]
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 57]
Taraflar arasındaki kamulaştırması el atma nedeniyle tazminat davasının reddine dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacılar ve DSİ Genel Müdürlüğü vekili tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş, davacılar vekilince de duruşma talebinde bulunulmuş olmakla temyiz isteminin süre­sinde olduğu görülüp, Dairemizin Geri Çevirme kararından sonra gelen dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, kamulaştırması el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine iliş­kindir.
Mahkemece, dava konusu taşınmazın bulunduğu bölgede toplulaştırma işlemlerinin sona ermediği gerekçesiyle davanın Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yönünden husumetten reddine, diğer davalı DSİ Genel Müdürlüğü yönünden ise davanın ispat oynamadığından reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili ile davalı DSİ Genel Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Toprak Reformu Genel Müdürlüğü’nün 21.06.2004 gün ve 563 sayılı cevabi yazısına göre dava konusu taşınmazın toplulaştırma projesine dahil olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle, Toprak Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’ne karşı husumet yöneltilmesi doğru olup, bu davalı yönünden toplulaştırma evrakları derecelendirme kararları tetkik edilip, bu derece­lendirme kararları kesinleşmiş ise bu husus da gözönünde bulundurularak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, Toprak Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yönünden davanın husumetten reddine karar verilmesi,
2- Diğer davalı DSİ Genel Müdürlüğü yönünden ise, bu idarenin el koyması toplulaştırma projesine uygun olarak yapıldığından, bu davalı hakkında açılan davanın husumetten reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın ispat edilemediğinden bahisle red kararı verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacılar vekili ve davalı DSİ Genel Müdürlüğü vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’ nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde ödeyenlere geri verilmesine 20.05.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir