İCRA İNKAR TAZMİNATI / İMZA İNKARI

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E: 2006/9526
K:2006/12082
T:06.06.2006

İCRA İNKAR TAZMİNATI
İMZA İNKARI
ÖZET: Takip alacaklısı, söz konusu bonoda lehlar olup, bonodaki imzanın keşideci borçluya ait olup olmadığını bi­lebilecek durumdadır. İmzanın borçlunun eli ürünü olup olmadığını kontrol etmeden ya da imzaların huzurunda atılmasını sağlamadan bonoyu alan alacaklı imzaya itiraz­ları kabul edilenlere karşı başlattığı takipte ağır kusurlu kabul edilmelidir.
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 170]
Mahalli mahkemesinden verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki taraf vekilleri tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
1 – Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgele­re ve kararın gerekçesine göre alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının (REDDİ­NE),
2- Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
İİK’nun 170/4. maddesi gereğince itirazın kabulüne karar verilmesi halin­de senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklının takip konusu alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere tazmi­natla sorumlu tutulacağı hüküm altına alınmıştır.
Somut olayda, takip alacaklısı, söz konusu bonoda lehtar sıfatını taşı­makta olup, lehtar, bonodaki imzanın keşideci borçluya ait olup olmadığını bilebilecek durumdadır. Bonodaki imzaların borçluların eli ürünü olduğunu kontrol etmeden ya da imzaların huzurunda atılmasını sağlamadan bonoyu alan alacaklı imzaya itirazları kabul edilenlere karşı başlattığı takipte ağır ku­surlu kabul edilmelidir. O halde, Mahkemece alacaklının takip konusu asıl alacağın %20’si nispetinde icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesi gerekir­ken bu konuda olumlu olumsuz bir karar verilmemesi isabetsizdir.
Sonuç: Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme ka­rarının yukarıda 2. maddede yazılı nedenlerle İİK 366. ve HUMK 428. mad­deleri uyarınca (BOZULMASINA), 06.06.2006 gününde oybirliğiyle karar ve­rildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir