İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

T.C.

YARGITAY

Üçüncü Hukuk Dairesi

E: 2006/4427

K: 2006/6170

T: 22.05.2006

  • İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

ÖZET: İcra takibi sırasında borçlu tarafından, ödeme em­rine yapılan itiraz ile icra takibi kendiliğinden durur. Ala­caklının, icra takibine devam edebilmesi için, genel mahkemelerde itirazın iptali davası açması gerekir. Bu dava borçlunun itirazının, alacaklıya tebliğinden itibaren bir yıl içinde açılması gerekir. Bu bir yıllık süre hak dürürücü sü­re olup, mahkemece kendiliğinden gözetilir.

  • 2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 62]
  • 2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 66]

Dava dilekçesinde 2.260.181.999 liralık takibe vaki itirazın iptali ile % 40 inkar tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından tem­yiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı vekili dilekçesinde, davalı aleyhine 2.260 YTL. alacağın tahsili amacı ile icra takibi yaptıklarını, davalının da bu takibe itirazda bulunduğunu beyan ederek itirazın iptali ile % 40 inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, davanın 1 yıllık hak düşürücü süre içinde açılmadığı gerek­çesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

IİK. hükümleri gereğince, icra takibi sırasında borçlu tarafından, ödeme emrine yapılan itiraz ile icra takibi kendiliğinden durur. Alacaklının, icra taki­bine devam edebilmesi için, genel mahkemelerde itirazın iptali davası açma­sı gerekecektir. Bu dava borçlunun itirazının, alacaklıya tebliğinden itibaren 1 yıl içinde açılması gerekir. Bu bir yıllık süre, hak düşürücü süre olup, mah­kemece, kendiliğinden gözetilecektir. Ancak bu hak düşürücü sürenin baş­laması için borçlunun itirazının alacaklıya tebliğ edilmesi gerekecektir.

Dosyada mevcut icra takip dosyası incelendiğinde, davalı borçlunun iti­razının, davacı alacaklıya tebliğ edilmediği görülmüştür.

Öyle ise mahkemece davacı alacaklıya tebliğ yapılmadığından 1 yıllık hak düşürücü sürenin başlamadığı gözetilip, itirazın iptali davasının süresinde açıldığı kabul edilerek işin esası hakkında yapılacak yargılama sonucunda, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yanlış gerekçeler ile davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şe­kilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun­dan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASI­NA) ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 22.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir