İFLASIN ERTELENMESİ

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E. 2006/11455
K. 2006/13571
T. 22.6.2006
İFLASIN ERTELENMESİ
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 179]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Takip dayanağı borçlunun lehtarı Hüseyin Temel tarafından, keşideci Ayşe Suister hakkında kambiyo takibi yapılmaktadır. Borca ve imzaya itirazda bulunulmamıştır.
Borçlu vekili, müvekkilinin Haltan Tarım Ürünleri A.Ş.nin yönetim kurulu başkanı ve ortağı olduğu, anılan şirket hakkında iflasın ertelenmesi davası açıldığı, verilen tedbir kararı uyarınca İİK.nun 179. maddesi hükmü gereği, müvekkili hakkındaki takibin geri bırakılmasını istemektedir.
İİK.nun 179/son maddesine göre iflasın ertelenmesi talepleri “öncelikle ve ivedikle sonuçlandırılır.”İflasın ertelenmesi talebi ile 10.11.2003 tarihinde Anamur Asliye Ticaret Mahkemesine başvurulmuş, 10.12.2003 tarihli “tensip zaptı” ile karar verilinceye kadar geçecek süre içinde davacı şirket ve ortakları hakkında yapılacak icra takiplerinin ihtiyati tedbir yolu ile önlenmesine karar verilmiş, 08.02.2006 tarihli duruşma tutanağı fotokopisinden de anlaşılacağı üzere henüz hiçbir işlem yapılmamıştır.
İİK.nun 179/b maddesine göre erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamaz.
Açıklanan durum itibariyle henüz erteleme kararı verilmemiştir. Bu nedenle İİK.nun 179/a-179/b maddelerinin somut olayda uygulama yeri bulunmamaktadır. Bu nedenlerle muteriz borçlu vekilinin isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde icranın geri bırakılmasına dair hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 22.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir