İHALENİN FESHİ / DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E:2006/10245
K:2006/12677
T:13.06.2006
İHALENİN FESHİ
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI
ÖZET: İİK’ nın 134/2 maddesinde ihalenin feshi talebi üzerine tetkik merciinin, 20 gün içinde taraflar gelmese bi­le icap eden kararı vereceği hükme bağlandığından, taraf­lar gelmediği için davanın açılmamış sayılmasına karar verilemez.
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 134]
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 409]
Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden da­ireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Yargıtay C.Başsavcılığınca yazılı emir yolu ile mahkeme kararının bozul­ması istemi ile dosya Dairemize gönderilmekle gerekli temyiz incelemesi ya­pıldı:
Ortaklığın giderilmesi ilamına dayalı olarak yapılan ihalenin feshi paydaş­lardan Cavit tarafından Zeliha ve arkadaşları hasım gösterilerek Sulh Hukuk Mahkemesinden istendiği, Mahkemece davacının davasını takip etmemesi nedeni ile HUMK.nun 409.maddesine göre davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
Olayda uygulanması gerekli İİK.nun 134/2. maddesinde ihalenin feshi ta­lebi üzerine tetkik Merciinin, talep tarihinden itibaren 20 gün içinde duruşma yapacağı ve taraflar gelmese bile icap eden kararı vereceği hüküm altına alınmış bulunmamaktadır. Bu durumda Mercice tarafların yargılamaya katıl­maması halinde veya şikayetçinin katılmayıp, davalının yargılamaya devam etmediğini bildirmesi üzerine işin esası ile ilgili mevcut deliller değerlendirilerek olumlu-olumsuz bir karar verilmesi yerine HUMK.nun 409. maddesi gerekçe gösterilip davanın açılmamış sayılması isabetsiz olup, hükmün ka­nun yararına bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Yargıtay C.Başsavcılığının kanun yararına başvurduğu temyiz talebinin kabulü ile Mahkeme kararının yukarda açıklanan nedenlerle HUMK.nun 427/3. maddeleri gereğince kanun yararına (BOZULMASINA), aynı fıkra uyarınca bozmanın hükmün hukuki sonuçlarını kaldırmayacağına, bozma kararının bir örneğinin Resmi Gazetede yayınlanması için Adalet Ba­kanlığına gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 13.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.