İHALENİN FESHİ / SATIŞ İLANI

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E. 2006/9420
K. 2006/12303
T. 8.6.2006
İHALENİN FESHİ
SATIŞ İLANI
7201 s. TEBLİGAT KANUNU(1) [Madde 13]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
7201 sayılı Kanun’un 12. maddesi gereğince ( hükmi şahıslara tebliğ, selahiyetli mümessillerine bunlar birden ziyade ise, yalnız birine yapılır ).
Aynı Kanun’un 13. maddesinde ise, ( hükmi şahıslar namına, kendilerine tebliğ yapılacak kimseler herhangi bir sebeple mutad iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde oldukları takdirde tebliğ, orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır ) düzenlemesine yer verilmiştir.
Tebligat Tüzüğü’nün 18. maddesinde de muhatap adına tebligat yapılabilecek yetkililerin bulunmadığının tebliğ belgesine yazılmasının zorunlu olduğu açıklanmaktadır.
Somut olayda, satış ilanı tebligatının ( daimi çalışan yetkili Nurettin İbiş ) imzasına yapıldığı tespit edilmiştir.
Yetkililerin bulunup bulunmadıkları hususunda tebligat belgesinde bir açıklama yoktur.
Satış ilanı tebliğinin usulüne uygun bulunmaması hali tek başına ihalenin feshi nedenidir.
Mahkemece yapılacak iş Nurettin Işık’ın yetkili olup olmadığını araştırmak, şirket yetkilisi değil ise, ihalenin feshine karar vermek, şirket yetkilisi olduğunun belirlenmesi halinde ise şikayeti reddetmekten ibarettir. Eksik inceleme ile hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 08.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir