İHBAR TAZMİNATI / İŞYERİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNE AYKIRI OLARAK İSTİFA / İHBAR ÖNELİNE UYMAMAK / BANKA PERSONELİNİN İSTİFASI

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
E: 2006/9-377
K: 2006/381
T: 14.6.2006
İHBAR TAZMİNATI
İŞYERİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNE AYKIRI OLARAK İSTİFA
İHBAR ÖNELİNE UYMAMAK
BANKA PERSONELİNİN İSTİFASI

2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 67]
4857 s. İŞ KANUNU [Madde 17]

Taraflar arasındaki “itirazın iptali”davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 10. İş Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 08.03.2005 gün ve 2004/746 E- 2005/62 K. Sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 23.01.2006 gün ve 2005/18477-2006/715 sayılı ilamı ile,
( …1- Davalı her ne kadar mahkeme kararını temyiz etmişse de temyiz dilekçesi deftere kaydedilmediği gibi temyiz harcı da yatırılmadığından temyiz isteminin reddine,
2- Davacının temyizine gelince;
a ) Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
b ) Davacı bankanın mevduat toplama yetkisi kaldırılmasına rağmen tüzel kişiliği devam etmektedir. Bu durum, davacının iş şartlarında ağırlaşma ve başkalaştırma olarak kabul edilemez. Davacı, bankanın mevduat toplayamayacağını savunarak iş şartlarının değiştiği iddiası ile iş aktine son vermişse de bu durum davalıya bir hak sağlamaz. İşyeri kapatılmamış ve faaliyetini sürdürmektedir. Bu durumda istifa suretiyle işyerinden ayrılan davalı işçinin davacıya ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğduğu kabul edilerek bu isteğin kabulü yerine reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir… ),
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre; davalının haklı nedenlerle hizmet akdini sona erdirmediği mahkemenin ısrar kararında ve özel daire bozma kararında benimsenmiştir.
Davalının istifa dilekçesi vererek işyerinden işyeri personel yönetmeliğinin 112. maddelerindeki prosedürü işletmeden derhal ayrıldığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Böyle olunca somut olayda personel yönetmeliğinin 112. maddelerinin uygulama olanağı yoktur.
Davada personel yönetmeliğinin 113.2 maddelerinin uygulanması gerekir. Anılan maddeye göre “…Çekilme isteminin sonucu beklenmeden yani istifası genel müdürlükçe kabul edilip kendisine bildirilmeden ayrıca gerekli ihbar süresini doldurmadan görevi başından ayrılan personel işten çekilmiş sayılır. Bu durumda bankanın yasal hakları saklıdır”. Davalı işçi istifası genel müdürlükçe kabul edilmeden veya ihbar öneli süresini doldurmadan istifa dilekçesi vererek hemen işyerinden ayrıldığından davacı bankanın davalı işçiden personel yönetmeliğinin 113.2 ve 4857 Sayılı Yasanın 17. maddeleri gereği ihbar tazminatı isteme hakkı mevcuttur.
Mahkemece davacının ihbar tazminat alacağı belirlenerek hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde reddi hatalı olup bozma nedenidir. Bu nedenlerle Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen özel daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının özel daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 14.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir