İHTİYATİ HACİZ / BONONUN KANUNDA ARANAN ŞEKLE UYGUN OLMAMASI / BONODA GÖSTERİLEN KEŞİDE YERİNİN İDARİ BİRİM OLMAMASI

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Hukuk Dairesi
E: 2006/5703
K: 2006/7147
T: 19.6.2006
İHTİYATİ HACİZ
BONONUN KANUNDA ARANAN ŞEKLE UYGUN OLMAMASI
BONODA GÖSTERİLEN KEŞİDE YERİNİN İDARİ BİRİM OLMAMASI

6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 688]
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 257]
Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 14.10.2005 tarih ve 2005/452-452 D. İş. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi ihtiyacı haciz isteyen alacaklı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. L. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe lahiyalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
İhtiyati haciz isteyen ( alacaklı ) vekili, müvekkilince 01.11.2004 vade, 01.10.2004 tanzim tarihli ve 19.174 EURO bedelli senede dayalı alacağının tahsili için kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile borçlu aleyhine icra takibi yapıldığım, ancak takibin tebligat yapılamaması nedeni ile kesinleştirilemediğini, borçlunun adresini terk edeceğinin öğrenildiğini, mallarını kaçırma ihtimali olduğunu ileri sürerek, ihtiyati haciz kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, senet keşide yerinin bir idari birim olması gerektiği, isteme dayanak yapılan senette ise keşide yeri olarak Side’nin gösterildiği, Side’nin idari bir birim olmadığı gerekçesiyle, ihtiyati haciz isteminin reddine karar verilmiştir.
Kararı, ihtiyati hacze isteyen ( alacaklı ) vekili temyiz etmiştir. istem, ihtiyati haciz kararı verilmesine ilişkindir.
TTK’nun 688’nci maddesi bononun unsurlarını, 689’uncu maddesi ise, unsurlara ilişkin noksanlıkların doğuracağı hukuki sonuçlan düzenlenmiştir. Buna göre, keşide yeri TTK’nun 688/6’ncı maddesi ve bendi uyarınca bonoda bulunması gereken unsurlardandır. Ayın Yasa’nın 689/son maddesi uyarınca da keşide edildiği yer gösterilmeyen bir bono, tanzim edenin ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde keşide edilmiş sayılır.
Somut olaya gelince, isteme dayanak yapılan ve bono olduğu iddia edilen senet dosya arasında bulunmamakta olup, mahkemece, keşide yeri olarak Side’nin gösterildiği, Side’nin ise idari bir birim olmadığı sonucuna varılarak istemin reddine karar verilmiştir.
Oysa, senedin bono vasfım kaybettiği bir an kabul edilse bile, senette anılan Kanun’un 688’inci maddesinde yazılı unsurlardan, belli bir miktar borcun kayıtsız şartsız belli bir vadede alacaklının emrine ödeneceği kaydı ve borçlunun imzası unsurları var ise, mücerret borç ikrarı olarak değerlendirilmesi gereken bu adi borç senedine dayalı olarak İİK’ nun 257’nci maddesinde yazılı şartların bulunması halinde ihtiyati haciz kararı alınması mümkün olup, mahkemece, bu koşulların değerlendirilmesi, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, Side’nin idari bir birim olup olmadığı daha araştırılmaksızın yazılı gerekçe ile istemin reddi doğru olmamıştır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, ihtiyati haciz isteyen ( alacaklı ) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı-alacaklı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 19.06.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.