İKTİSAP NEDENİYLE TAHLİYE

T.C.
YARGITAY
Altıncı Hukuk Dairesi
E: 2006/4938
K: 2006/6758
T: 13.06.2006
İKTİSAP NEDENİYLE TAHLİYE
ÖZET: Kiralanan taşınmazda miras sebebiyle hak sahibi olan kimse sonradan satın almak suretiyle pay iktisap etmiş olması nedeniyle yeni malik sayılamayacağından 6570 sa­yılı Yasanın 7/d maddesinde öngörülen sürelerden yararla­narak tahliye davası açamaz.
6570 s. GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN [Madde 7]
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar da­valı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıt­lar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Uyuşmazlık, iktisap ve iş yeri ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili, dava dilekçesinde müvekkilesinin babası Ahmet’ten miras yoluyla intikal eden ve halen davalının iş yeri olarak kullandığı kiralananı di­ğer paydaşlara hisselerini ödeyerek 07.10.2004 tarihinde iktisap ettiğini, eşinden boşanan ve iki çocuğu bulunan davacının geçimini sağlamak için kiralananda market işletmek istediğini, bu nedenle 6570 sayılı Kanun’un 7/d maddesindeki sürelere göre iktasaptan itibaren bir ay içinde kiralanana ihti­yacı olduğunu ihtarname ile davalıya bildirmesine rağmen sonuç alamadığı­nı belirterek davalının kiralanandan tahliyesini talep etmiştir. Davalı taşın­mazda kiracılığını sürdürmek istediğini belirterek davanın reddine karar ve­rilmesini savunmuştur.
6570 sayılı Yasa kapsamına giren bir taşınmazı iktisap eden kimse diler­se eski malik ile kiracı arasında yapılmış sözleşmeye dayanarak sözleşme­nin sonunda, dilerse Yasanın 7/d maddesinde öngörülen sürelerden yarar­lanarak ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir. Yeni malikin bu seçenekler­den hangisi yararına ise onu tercih etme hakkı vardır. 6570 sayılı Yasa’nın 7/d maddesine dayanması halinde yeni malikin iktisap günü de dahil olmak üzere iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde kiralananı satın aldığını ve ihti­yacı olduğunu kiracıya bildirmesi ve yine iktisaptan itibaren iktisap günü da­hil altı ayın sonunda dava açması gerekir. Davanın altı ayın sonunda hemen açılması şart olmayıp sözleşme sonuna kadar açılması mümkündür. Ancak iktisabı izleyen bir ay içinde ihtar tebliği zorunlu olup bunun sonradan gide­rilmesi mümkün değildir.
6570 sayılı Yasanın 7/d maddesine göre açılacak davada tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın varlığının kanıtlanması gerekir.
Olayımıza gelince; taraflar dava konusu edilen kiralanana ilişkin yazılı ki­ra sözleşmesi sunmamışlardır. 404 ada 54 No’lu parselde bulunan zemin kat 2 No’lu dükkan başlangıçta davacının babası Ahmet’e ait iken 21.06.2003 tarihinde ölümü ile diğer mirasçıları ile birlikte davacıya da intikal etmiş, el­birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesinden sonra diğer mirasçılar ta­şınmazdaki paylarını 07.10.2004 tarihinde davacıya satmışlardır. Davacının başlangıçta elbirliği halinde ortağı olduğu taşınmazın diğer paylarını satın alarak tamamına 07.10.2004 tarihinde malik olduğu anlaşılmaktadır. Uyuş­mazlık davada dayanılan 6570 sayılı Kanun’un 7/d maddesinin uygulama olanağı bulunup bulunmadığı noktasındadır. Anılan maddeden yararlanabil­mek için yeni malikin daha önceden taşınmazda paydaş olmaması gerekir. Ancak davacı babasının 21.06.2003 tarihinde ölümü ile taşınmazda ortak haline gelmiştir. Taşınmazın tümünün davacıya geçmesi kendisine yeni ma­lik sıfatını ve ona 6570 sayılı Kanun’un 7/d maddesinden yararlanma hakkı­nı vermez. Bu husus kamu düzenine ve dava hakkına ilişkin olmakla mahke­mece kendiliğinden gözetilmesi gerekir. Davacı davada sözleşmeye de da­yanmadığına göre davanın reddine karar verilmesi gerekirken işin esası in­celenerek yazılı şekilde tahliye kararı verilmesi hatalı görüldüğünden hük­mün bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428. maddesi uyarınca hükmün (BOZULMASINA), istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 13.06.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir