İLAMLARIN İNFAZI

T.C.
YARGITAY
Birinci Hukuk Dairesi
E: 2006/7896
K: 2006/11117
T: 25.5.2006
İLAMLARIN İNFAZI

1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 388]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 29.09.2005 tarih ve 2004/272 E, 2005/214 K. sayılı menfi tespit ilamının hüküm bölümünün birinci fıkrasında “davanın kısmen kabulü ile davacının kaçak elektrik kullanmaktan dolayı davalıya 41.047.941.448 TL borçlu olmadığının tespitine” karar verildiği fakat ilamın yargılama, gideri ve bakiye harç dışında gecikme zammı ve işlemiş faizle ilgili eda hükmü içermediği anlaşılmaktadır. HGK’nın 09.10.1997 tarih ve 1997/12-517 E., 1997/766 karar sayılı ilamında da vurgulandığı üzere ilamın infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Diğer bir anlatımla, hükmün aynen infazı zorunludur. O nedenle, icra hakimi ilamın infaz edilecek kısmım yorum yolu ile belirleme yetkisine sahip değildir.
Bu durumda, mahkemece yargılama giderleri dışında eda hükmü içermeyen ilama dayalı takiple ilgili şikayetin yargılama gideri isteği dışında kalan, şikayete konu diğer isteklerle ilgili takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 25.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir