İMZAYA İTİRAZ / İCRA İNKAR TAZMİNATI

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E. 2006/10596
K. 2006/13237
T. 19.6.2006
İMZAYA İTİRAZ
İCRA İNKAR TAZMİNATI
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 170]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Borçlunun imzaya itirazının kabulü halinde İİK.nun 4949 sayılı Kanunla Değişik 170/3. maddesi gereğince takibin durması yerine iptaline karar verilmesi doğru olmadığı gibi, takip yetkili hamil tarafından keşideci ve kendisinden önceki ciranta hakkında başlatılmıştır. Takip alacaklısı sözkonusu keşideci imzasının keşidecinin yetkililerinin eli ürünü olup olmadığını bilebilecek konumda olmadığından ve başkaca da ne şekilde kötüniyetli olduğu da belirlenmeden icra inkar tazminatıyla sorumlu tutulması da isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA , 19.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir