İNKAR TAZMİNATI / ALACAKLI ALEYHİNE İNKAR TAZMİNATI / AĞIR KUSUR

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E. 2006/11245
K. 2006/14009
T. 27.6.2006
İNKAR TAZMİNATI
ALACAKLI ALEYHİNE İNKAR TAZMİNATI
AĞIR KUSUR
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 170]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
İtiraz tarihi itibariyle uygulanması gereken 4949 Sayılı Yasa ile değişik İİK.nun 170/3. maddesinde; ( … İcra Mahkemesince itirazın kabulüne karar verilmesi halinde, senedi takibe koymada kötüniyeti ve ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklıya senede dayanan takip konusu alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın %10’u oranında para cezasına mahkum eder… ) hükmüne yer verilmiştir.
Somut olayda, takip dayanağı bonoda borçlu Seyit Mergen keşideci, alacaklı Hamdi Erdoğan ise lehtar konumunda olup, borçlunun imzasının sıhhatini bilebilecek durumdadır. Bonodaki imzanın borçlu eli ürünü olduğunu kontrol etmeden yada imzanın huzurunda atılmasını sağlamadan bonoyu alan alacaklı imzaya itirazı sabit olan borçluya karşı başlattığı takipte ağır kusurlu kabul edilmelidir. Ayrıca, alacaklının borçlunun babası Seyit Mehmet Mergen hakkında takip yaptığı iddiası da dosya içeriği ve yukarıda açıklanan ilkeler karşısında sonuca etkili görülmemiştir.
O halde, Mahkemece, alacaklının inkar tazminatı ve para cezası ile sorumlu tutulması gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 27.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir