İNŞAAT NEDENİYLE TAHLİYE

T.C.
YARGITAY
Altıncı Hukuk Dairesi
E: 2006/2281
K: 2006/4253
T: 20.04.2006
İNŞAAT NEDENİYLE TAHLİYE
ÖZET: Yeni malik 6570 sayılı Yasa’nın 7/d maddesindeki sürelerden yararlanarak yeniden inşaat nedeniyle tahliye davası açamaz.
6570 s. GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN [Madde 7]
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar da­valı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıt­lar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava yeniden iktisap nedeniyle esaslı tamir ve tadil sebebine dayalı tah­liye istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hükmü davalı temyiz etmiştir.
Davacı, dava dilekçesinde, davalının oturmakta olduğu kiralananı mülk edinmek için satın aldığım, eski olan binanın her geçen gün biraz daha yıp­randığını ve binanın esaslı tamirat ve bakımı yapılarak korunmaya alınması gerektiğinden bahisle satın alma ve esaslı tamir ve tadil nedeniyle tahliyesi­ni istemiştir. Davalı davanın reddini istemiş, mahkemece taşınmazın tadila­tının gerekli olduğu ve 6570 sayılı Yasanın 7/d maddesine göre davanın sü­resinde açıldığı belirtilerek kiralananın tahliyesine karar verilmiştir.
Davacı kiralananı 26.04.2004 tarihinde iktisap etmiş, bu tarihi izleyen bir ay içerisinde davalıya 26.05.2004 tarihinde tebliğ edilen ihtarda kiralananda esaslı surette tamir ve tadilat yapacağını bildirerek tahliyesini istemiştir. 6570 sayılı Yasanın 7/d maddesine göre davalıya tebliğ edilen ihtarda ken­disinin eşinin veya çocuklarının iktisap edilen yer konut ise oturma ihtiyacı­nın işyeri ise çalışma ihtiyacının bildirilmesi zorunludur. Dayanılan yasa mad­desi iktisap edilen yerin olduğu gibi ihtiyaç için kullanılması halinde tahliye hakkı vermektedir. Oysa davacı iktisap ettiği yerde tamir ve tadilat yapaca­ğından bahisle tahliye istemektedir. Yeni malik 6570 sayılı Yasanın 7/d maddesindeki sürelerinden yararlanarak yeniden inşaat ve imar maksatlı onarım nedeniyle kiracı aleyhine tahliye davası da açamaz. Bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kiralananın tahliyesine ka­rar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının ka­bulü ile hükmün (BOZULMASINA), istek halinde peşin alınan temyiz harcı­nın temyiz edene iadesine, 20.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir