İPOTEK AKİT TABLOSU

T.C.
YARGITAY
Ondokuzuncu Hukuk Dairesi
E: 2005/6919
K:2006/3324
T:30.03.2006
İPOTEK AKİT TABLOSU
ÖZET:İpotek akti vadeli olarak düzenlenmiştir. Dosyaya sunulan sözleşme tapu dışı ve adi yazılı şekilde yapıldığın­dan, resmi ipotek akit tablosundaki hükümleri değiştire­mez. İpotek vadeli düzenlendiğine göre vadesi gelmeden takibe girişilemez.
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 125]
Tararlar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik ola/ak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya ince­lendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı vekili, davalının oğlu İbrahim müvekkiline borcu sebebiyle Çorum İkinci İcra Müdürlüğü’nün 2002/2137 sayılı dosyası ile icra takibine girişildiğini, davalının bu icra dosyasına teminat olmak üzere davacı lehine taşınma­zına ipotek tesis ettiğini, yanlar arasındaki sözleşmeye göre ibrahim’in bor­cu taksitler halinde ödenecek, taksitlerden biri ödenmediği takdirde borçlu ve kefile ihtar çekilmeksizin hem ipotek paraya çevrilecek, hem de takibe devam edileceğinin hükme bağlandığını, sözleşmede belirtilen ilk taksitin ödenmemesi nedeniyle davalı hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibine girişildiğini, takibe itiraz edildiğini belirterek, itirazın iptaline, ta­kibin devamına, icra inkâr tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiş­tir.
Davalı vekili, müvekkilinin borçtan şahsen sorumlu olmadığını, ipotek verdiği taşınmaz ile sorumlu olduğunu, ipotek senedinin davacıdan alınan borç para karşılığı olarak tesis edildiği halde, ipoteğin süreli teminat ipoteği olduğunu, ipoteğe konu borcun süresinin 30.06.2003 tarihinde dolduğu hal­de, takibe yasaya aykırı olarak bu tarihten önce başlandığı gibi ipotek alacağının faizsiz olarak belirlendiğinden işlemiş, işleyecek faiz talebinde de bulunulamayacağını ileri sürerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, iddia savunma, taraflar arasında imzalanan 11.07.2002 ta­rihli sözleşme, ipotek akit tablosu, icra dosyaları, toplanan delillere göre da­vanın kabulüne, itirazın iptaline, takibin devamına, % 40 oranında icra inkâr tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, karar davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Davaya temel alınan ipotekli takibin dayanağı olan resmi ipotek akit tab­losundan davalının davacıdan almış olduğu borca karşılık taşınmazını ipotek verdiği anlaşılmaktadır. İpotek akti “30.06.2003 tarihinde ödeme şartıyla”, başka bir ifadeyle vadeli olarak düzenlenmiştir. Dosyaya sunulan 11.07.2002 tarihli sözleşme tapu dışında ve adi yazılı şekilde yapıldığından, resmi ipotek akit tablosundaki hükümleri değiştirir güçte kabul edilemez. O halde uyuşmazlığın resmi ipotek akti çerçevesinde çözümlenmesi gerekir. İpotek, vadeli tesis edildiğine göre henüz vade gelmeden takibe girişilmesi akde aykırıdır. Mahkemece, bu yönler gözetilmeden yazılı şekilde hüküm ku­rulması doğru görülmemiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazları­nın kabulüyle hükmün (BOZULMASINA), bozma biçimine göre öteki yönle­rin incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 30.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir