İŞSİZLİK MAAŞI ÖDENMESİ / İŞSİZLİK ÖDENEĞİ / İŞSİZLİK SİGORTASI

T.C.
YARGITAY
Onuncu Hukuk Dairesi
E: 2006/7545
K: 2006/9294
T: 20.06.2006
İŞSİZLİK MAAŞI ÖDENMESİ
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
4447 s. İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU [Madde 50]
4904 s. TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU [Madde 23]
Davacı, işsizlik maaşı ödenmesi hususundaki talebinin reddine ilişkin Kurum işleminin iptaline, işsizlik sigortasının bağlanmasına ve geciken süre nedeniyle en yüksek faize hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir. Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. Davacı, işsizlik ödeneği bağlanması gerektiğinin tespiti ile, gecikilen süre için faize hükmedilmesini talep etmiş, mahkemece; davanın kabulü ile, davacıya 01.05.2003 tarihinden itibaren 10 ay süre ile işsizlik ödeneği ödenmesine karar vermiştir. 4447 sayılı kanunun 50/2 maddesi uyarınca; “Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde; a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, Süre ile işsizlik ödeneği verilir.”. Somut olayda, davacının hizmet akdinin sona erdiği 24.04.2003 tarihinden önceki son üç yıl içinde 1044 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması karşısında, anılan madde uyarınca 240 gün (sekiz ay) işsizlik ödeneğine hak kazandığının gözetilmemesi isabetsizdir. Öte yandan; 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun muafiyetlere ilişkin 23. maddesine göre, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, her türlü harçtan muaf bulunmasına rağmen, karar ve ilam harcından sorumlu tutulması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Ne var ki; bu hususların düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.
SONUÇ:1-Hüküm fıkrasının (1) numaralı bendindeki; “on ay” sözcüklerinin silinerek, yerine; “240 gün” sözcüklerinin yazılmasına, 2-Hüküm fıkrasının (2) numaralı bendinin silinerek, yerine; “2-Davalı İş-Kur harçtan muaf olduğundan, davalı aleyhine karar ve ilam harcını hükmedilmesine yer olmadığına, Davacı tarafından peşin yatırılanın karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine,” sözcüklerinin yazılmasına ve hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, 20.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir