İŞSİZLİK ÖDENEĞİ / HUSUMET / TÜRKİYE İŞ KURUMU

T.C.
YARGITAY
Onuncu Hukuk Dairesi
E: 2006/2231
K: 2006/9289
T: 20.06.2006
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ
HUSUMET
TÜRKİYE İŞ KURUMU
4904 s. TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU [Madde 7]
Davacı, işsizlik ödeneğinin 18.04.2003 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Davacı, işten çıkış tarihinden itibaren işsizlik ödeneğine hak kazandığının tespitini talep etmiş, mahkemece; davanın kabulü ile, davacıya işsizlik ödeneğinin işten çıkış tarihinden itibaren faizi ile ödenmesine karar verilmiştir.
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 7. Maddesine göre, “ Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Genel Müdür, …….idari ve adli merciler ile üçüncü şahıslara karşı Kurumu temsil eder. Temsil yetkisini gerektiğinde genel hükümlere göre devredebilir. Kurum avukatının bulunmadığı yerlerde ve zamanlarda bunlara ait görevlerin yerine getirilmesinde Genel Müdür, icra ve yargı mercileri nezdindeki temsil yetkisini uygun göreceği Kurum personeline devredebilir.”. Davada husumet, yargılama sırasında temsilcide hata olarak kabulü ile, yöntemine uygun olarak Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne yöneltilmesine rağmen, hüküm fıkrasında tüzel kişiliği olmayan Bursa İl Müdürlüğünün gösterilmesi isabetsizdir.
Öte yandan, 4447 sayılı Kanunun 50/3. fıkrası uyarınca;“… İşsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık olarak işsizin kendisine ödenir. İlk işsizlik ödeneği ödemesi ise, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonunda yapılır…” şeklindeki açık düzenleme karşısında, davalı Kurum yönünden temerrüdün 31.05.2003 tarihinde oluştuğunun gözetilmemesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Ne var ki; bu hususların düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.
SONUÇ:
1-Karar başlığındaki, davalı kısmının silinerek, yerine; “Türkiye İş Kurumu” sözcüklerinin yazılmasına,
2-Hüküm fıkrasının (1) numaralı bendindeki;“18.04.2003” tarihinin silinerek, yerine; “31.05.2003” tarihinin yazılmasına ve hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, 20.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir