İŞSİZLİK ÖDENEĞİ / İŞSİZLİK SİGORTASI ALACAĞI

T.C.
YARGITAY
Onuncu Hukuk Dairesi
E: 2006/5667
K: 2006/9291
T: 20.6.2006

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ
İŞSİZLİK SİGORTASI ALACAĞI
4447 s. İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU [Madde 50]
4447 s. İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU [Madde 51]
Davacı, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla işsizlik sigortası alacağının yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir. Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. Dava, iş akdinin işverence haksız nedenle feshedildiğinin mahkeme kararı ile kesinleşmesi üzerine, işsizlik ödeneğine hak kazandığının tespiti ile, ödeneğin fesih tarihinden itibaren faizi ile tahsiline ilişkin olup, mahkemece; davanın kabulüne karar verilmiştir. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50/1. maddesi uyarınca; “Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlara … işsizlik ödeneği verilir.”. Öte yandan; anılan kanunun 51/1. maddesi uyarınca da; “Bu kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan … işten ayrılmadan önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar.”. Her iki maddenin açık düzenlemesi karşısında, davacının ödeneğe hak kazanıp kazanmadığına ilişkin olarak işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde kesintisiz çalışıp çalışmadığının ve bu sürelere ait primin ödenip ödenmediğinin araştırılması gereklidir. Somut olayda; davacının iş akdinin 23.08.2004 tarihinde sona erdiği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacıya ait hizmet cetvelinin incelenmesinde ise, 2004 yılı 8. ayı için, sadece 8 günlük prim ödenmesi karşısında; mahkemece, davacının son 120 gün içinde kesintisiz çalışıp çalışmadığı, priminin ödenip ödenmediği konusundaki çelişkiler giderilmeli, bu bağlamda davacı tarafından işveren aleyhine açılan işçilik alacaklarına ilişkin davanın da sonucu beklenerek, toplanacak tüm deliller doğrultusunda varılacak sonuç uyarınca karar verilmelidir. Açıklanan maddi ve hukuksal nedenlerle eksik araştırma, inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O hâlde, davalı İş Kur vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 20.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.