İŞVERENİN SSK’YA KARŞI SORUMLULUĞU / RÜCUAN TAZMİNAT

T.C.
YARGITAY
Onuncu Hukuk Dairesi
E: 2006/2442
K: 2006/6006
T: 25.4.2006
İŞVERENİN SSK’YA KARŞI SORUMLULUĞU
RÜCUAN TAZMİNAT
506 s. ANADOLU DEMİRYOLLARININ MÜBAYAASINA VE MÜDİRİYETİ … [Madde 26]
İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamında yazılı nedenlerle davanın reddine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı Avukatınca istenilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 25/04/2006 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmiştir. Duruşma günü davacı adına Av. EÇ ile karşı taraf adına Av. ÜB geldiler. Duruşmaya başlandı. Hazır bulunan Avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı günde Tetkik Hakimi ET tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle. 506 Sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca kendine özgü halefiyet ilkesine dayalı eldeki dava yönünden kesin hüküm oluşturan hak sahibi maddi tazminat davasındaki işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları yönünden yapılan inceleme sonucu düzenlenen ve anılan davada hükme dayanak kılınan kusur raporuyla aynı sonuca varan bilirkişi raporuyla ulaşılan sonuca; ayrıca, davanın yasal dayanağı oluşturan ve iş kazası ve meslek hastalığının oluşumuna. “…kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılabilir bir hareketi…” ile etkide bulunan işveren yönünden sıralanan nedenlerle ve kusura dayalı sorumluluk ilkesi temelinde; sorumluluk gereğini içeren 506 Sayılı Yasanın 26/1. maddesine eklenen, ‘İşçi ve işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır. .. cümlesinin, maddede sayılan kusurlu davranışları nedeniyle tazminle sorumlulukları yoluna gidilen işverenlerin, iş kazasının oluşumunda etkili olan kaçınılmazlıktan da sorumlu tutulmaları gereğini öngörür şekilde yorumlanmasının, kusursuz ( objektif ) sorumluluğa olanak tanımayan madde hükmü karşısında mümkün bulunmamasına göre;
SONUÇ : Yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usül ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, davalı avukatı yararına takdir edilen 450,00 YTL duruşma avukatlık parasının davacıya yükletilmesine, 25.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir