İTİRAZIN İPTALİ DAVASI / BORÇLU LEHİNE HÜKMEDİLECEK TAZMİNATIN KOŞULLARI

T.C.
YARGITAY
Onüçüncü Hukuk Dairesi
E: 2006/8001
K: 2006/10277
T: 21.6.2006
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
BORÇLU LEHİNE HÜKMEDİLECEK TAZMİNATIN KOŞULLARI

2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 67]

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı, davalının ödemediği su borcu için başlattığı icra takibine itiraz ettiğini bildirip, davalının takibe itirazının iptali ile % 40 icra inkar tazminatı istemiştir.
Davalı davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davacının davasının reddine. Asıl alacak üzerinden % 40 kötü niyet tazminatının davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- İİK. ‘in 67. maddesi uyarınca açılan itirazın iptali davasının reddi halinde, talep eden borçlu lehine tazminata hüküm verilebilmesi için, icra takibinin haksızlığı yanında alacaklının ayrıca kötü niyetli olduğunun da sübuta ermiş olması zorunludur. Davacının davalı aleyhine yaptığı icra takibinde kötü niyetli olduğu sübuta ermemiştir. Alacaklının alacağını kanıtlayamamış olması kötü niyetin varlığı için yeterli kabul edilemez. O nedenle Mahkemece yasal koşulları gerçekleşmediği halde, yazılı gerekçe ile davacının % 40 kötü niyet tazminatına mahkum edilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozma nedenidir. Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması HUMK’un 436/7. maddesi hüküm gereğidir.
SONUÇ : Yukarıda 1. bentte belirtilen nedenle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine. 2. bentte belirtilen nedenle temyiz oluna kararın ( 1 ) nolu bendin 4. satırında yapılan yargılama sözcüklerinden sonraki cümle ve sözcüklerin çıkartılarak yerine “yasal koşulları oluşmadığından icra inkar tazminatı talebinin reddine”cümlesinin yazılmasına, mahkeme kararının düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 21.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.