İTİRAZIN KALDIRILMASI / TAHLİYE DAVASI

T.C.
YARGITAY
Altıncı Hukuk Dairesi
E: 2006/2871
K: 2006/5225
T:11.05.2006

İTİRAZIN KALDIRILMASI
TAHLİYE DAVASI

ÖZET: Kiralayan, icra takibine vaki itiraz üzerine tahliye istemeden doğrudan itirazın

kaldırılmasını talep edebilir.

İtirazın kaldırılması davası devam etmekte iken tahliye davası her zaman açılabilir.

Şayet itirazın kaldırılması kararı kesinleşmiş ise bu takdirde tahliye davası itira­zın

kaldırılması kararının kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde açılmalıdır.

2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 269]

İcra mahkemesince verilmiş bulunan karar davacı tarafından süresi için­de temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşü­lüp düşünüldü.

Uyuşmazlık, haciz ve tahliye istekli icra takibi sebebiyle gönderilen öde­me emrine borçlunun vaki itirazı üzerine mahkemece itirazın kaldırılmasına karar verilmesinden sonra kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkeme uyuş­mazlığın yargılamayı gerektirdiğinden söz ederek istemin reddine karar ver­miş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı alacaklı 15.05.2002 başlangıç tarihli beş yıl süreli yazılı kira söz­leşmesine dayanarak davalı borçlu hakkında haciz ve tahliye istekli olarak başlattığı icra takibi ile ödenmeyen 19.000.000.000.TL asıl kira alacağının İş­lemiş faiziyle birlikte tahsilini istemiş, borçlu örnek 51 ödeme emrine yasal sürede yaptığı itirazında borca ve kiracılık ilişkisine karşı çıkmıştır. İİK.nun 269/2. maddesi uyarınca borçlu itirazında kira akdini ve varsa buna ait mu­kavelenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse akdi kabul etmiş sayılır. Borçlu, takibe dayanak yapılan adi yazılı kira sözleşmesindeki imza­sını açıkça inkâr etmediğinden kiracılık ilişkisinin varlığı kesinleşmiştir.

Davacı alacaklının itirazın kaldırılmasına ilişkin istemi Derinkuyu İcra Hakimliğince incelenmiş, 19.07.2004 gün ve 2004/4-10 sayılı kararla taraflar arasındaki kira ilişkisinin varlığı kabul edilerek takip konusu borcun ödendi­ği kanıtlanamadığından borçlunun itirazının kaldırılmasına ve takibin deva­mına karar verildiği görülmüştür, davacı alacaklı itirazın kaldırılması kararın­dan sonra eldeki bu dava ile temerrüt sebebiyle davalının tahliyesini iste­mektedir.

Alacaklı kiralayan, borçlunun itirazı üzerine icra mahkemesinden “tahliye” istemeden, yalnız “itirazın kaldırılmasını”isteyebilir, icra mahkemesinin itira­zın kaldırılmasına ilişkin kararından sonra alacaklı kiralayan buna dayanarak kararın kesinleşmesinden itibaren icra mahkemesinden borçlu kiracı hakkında tahliye davası açabilir. Bunu engelleyen bir yasa hükmü bulunmamakta­dır. Ancak bu gibi hallerde tahliye davasının hangi tarihten başlayarak ne ka­dar sürede açılması gerektiği hususu önem kazanmaktadır. Şayet itirazın kaldırılması davası devam etmekte ise tahliye davası yargılama devam etti­ği sürece her zaman açılabilir. Eğer itirazın kaldırılması kararı kesinleşmiş ise bu takdirde tahliye davası itirazın kaldırılması kararının kesinleşmesinden iti­baren altı ay içinde açılmalıdır. Zira İİK.nun 269/a maddesinde “takibin ke­sinleşmesi halinde tahliye davasının ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde açılması gerektiği”öngörülmüştür. Yasa koyucunun ama­cının 269/a maddesinde olduğu gibi tahliye davası için süre bakımından bir sınırlama getirmek olduğuna göre bu madde de öngörülen sürenin itirazın kaldırılması kararının kesinleşmesini müteakip açılacak tahliye davalarında da uygulanması gerekir. Ne var ki gerek kararın içeriğinden gerekse yukarı­da sözü edilen itirazın kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararının incelenme­sinden kararın kesinleşmediği anlaşılmaktadır. Mahkemece yapılacak iş Derinkuyu İcra Mahkemesinin 19.07.2004 gün ve 2004/4-10 sayılı kararının ke­sinleştirilmesi sağlanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazı­lı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Karar bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Kararın yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA) ve is­tek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 11.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir