İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE DAVASI

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2006/6-229

K. 2006/266

T. 3.5.2006

İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE DAVASI

1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 429]
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 67]

Taraflar arasındaki “itirazın kaldırılması ve tahliye” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Muğla İcra ( Hukuk ) Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 24.11.2004 gün ve 2004/91 E- 156 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 6.Hukuk Dairesinin 12.04.2005 gün ve 2005/1303-3567 sayılı ilamı ile;

( … Davacı-alacaklı tarafından, davalı-borçlu hakkında tahliye istekli olarak başlatmış olduğu icra takibine vaki itiraz üzerine davacı-alacaklı İcra Mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve tahliye isteğinde bulunmuştur. Mahkemece itirazın kısmen kaldırılmasına, takibin devamına ve tahliyeye karar verilmesi üzerine karar davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Davalının tüm itirazları, davacının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan itirazları yerinde değildir.

2- Davacı-alacaklı kira alacağı nedeniyle yapmış olduğu icra takibine davalı-borçlu yatırmış olduğu teminatın mahsup edilmesi gerektiğinden bahisle karşı koymuştur. Mahkemece de davalının yatırmış olduğu teminatın kira alacağından mahsup edilerek bakiye miktar üzerinden takibin devamına karar verilmiştir. Ne var ki ihale aşamasında öngörülen ve şartname gereği öncelikle yatırması gereken teminat sözleşmesinin kurulmasından sonra kat’i teminata dönüştüğünden kira borcundan mahsup edilemez. Zira kat’i teminat güvence parası teşkil eder. Davacı vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde olduğundan kabulüyle kararın buna ilişkin bölümünün bozulması gerekmiştir… ),

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir.

Davacı-alacaklı vekili; davalı-borçlu aleyhine girişilen kira alacağı ve tahliye istekli icra takibine davalının haksız olarak kısmen itiraz ettiğini, alacağın itiraz edilmeyen bölümünün de ödenmediğini ileri sürerek, itirazın kaldırılması ile takibin devamına, inkar tazminatı ve tahliyeye karar verilmesini istemiştir.

Davalı-borçlu; Aralık 2003 ayına ait kira bedelini ödediğini, takibe konu diğer aylara ait kira bedelleri de henüz muaccel olmadan takibe girişildiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemenin; “davalı-borçlu tarafından 15.12.2003 tarih ve 4.000.000.000 TL bedelli makbuz karşılığı Aralık 2003 ayına ait kira bedelinin kısmen ödendiğinin anlaşıldığı” gerekçesiyle ve bu miktar, takibe konu alacaktan mahsup edilmek suretiyle, “itirazın kısmen kaldırılması ile takibin devamına ve davalının mecurdan tahliyesine” dair verdiği karar, Özel Daire’ce yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuş; Yerel Mahkemece “15.12.2003 tarihli makbuzda belirtilen ödemenin teminat değil kira borcu karşılığı yapıldığı anlaşıldığından, kira alacağından mahsup edilmesinde isabetsizlik bulunmadığı” gerekçesiyle önceki kararda direnilmiştir.

Ne var ki Yerel Mahkeme; “davalının 15.12.2003 tarihli makbuz karşılığı yaptığı ödemenin kat’i teminat olması nedeniyle kira borcundan mahsup edilemeyeceğine” değinen bozma kararından esinlenerek, 29.6.2005 tarihli ara kararı ile “davacı vekiline, davalıdan geçici teminat alınıp alınmadığı, geçici teminatın nakit ya da banka teminat mektubu olarak mı alındığı ve ne gibi işlemler yapıldığı hususunda beyanda bulunması ve belge ibrazı için süre verilmesine” karar vermiş; davacı vekilince 14.7.2005 tarihli dilekçe ekinde tahsilat makbuzları, banka teminat mektupları, muhasebe ve iade fişleri ile banka dekontlarının ibraz edilmesinden sonra, banka teminat mektupları ile ilgili olarak Yapı ve Kredi Bankası Muğla Şubesinden bilgi almış; bozmadan önce dosyada bulunmayan ve incelenmeyen Yapı ve Kredi Bankası Muğla Şubesi’nin 12.9.2005 tarihli cevabi yazısı ile, davacı vekilinin 14.7.2005 tarihli dilekçe ekinde yer alan belgeleri direnme kararına gerekçe yapmıştır.

Bu durumda; davacı vekilinin 14.7.2005 tarihli dilekçe ekinde ibraz ettiği tahsilat makbuzları, banka teminat mektupları, banka dekontları, muhasebe ve iade fişleri ile Yapı ve Kredi Bankası Muğla Şubesi’nin 12.9.2005 tarihli cevabi yazısı Özel Daire’ce incelenmediğinden yeni hüküm söz konusu olup, yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosya Özel Daire’ye gönderilmelidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 6.HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE, 03.05.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir