İTİRAZIN KALDIRILMASI

T.C.

YARGITAY

Onüçüncü Hukuk Dairesi

E: 2006/2174

K: 2006/6885

T: 01.05.2006

İTİRAZIN KALDIRILMASI
ÖZET: 4949 sayılı Kanunun 15. maddesi ile UKnın 67/1. maddesinde yapılan değişiklikle, merciide itirazın kaldırıl­ması için dava açan ve ancak davası reddedilen alacaklıya da itirazın iptali davası açma olanağı tanınmıştır. Bu ne­denlerle, davacının mercie müracaat etmesine rağmen ge­nel mahkemede de itirazın iptali davası açma hakkı vardır.

2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 67]

Taraflar arasındaki borca karşı yapılan itirazın iptali davasının yapılan yar­gılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üze­rine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, murisinden kendisine kalan taşınmazların devir işlemlerinin yapıl­ması için davalıyı vekil tayin ettiğini, ancak davalının bu vekaletnameye da­yanarak taşınmazı dava dışı üçüncü şahsa sattığını, satış bedelinden hisse­sine düşen miktarın tahsili için icra takibi yaptığını, davalının itiraz etmesi üzerine İcra Tetkik Merciinde açtığı davanın reddedildiğini ileri sürerek icra takibine vaki itirazın iptalini istemiştir.

Davalı, itirazın kaldırılması için merciide dava açan davacının itirazın ipta­li davası açamayacağını savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, merciide itirazın kaldırılması için dava açan ancak davası reddedilen davacının alacak davası açabileceği, itirazın iptali davasının açı­lamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ta­rafından temyiz edilmiştir.

1 17.07.2003 tarihli ve 4949 sayılı Kanunun 15. maddesi ile değiştirilen İİK.nun 67/1. maddesinde “takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebli­ği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hüküm­ler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir” hükmü mevcut olup, eski kanun maddesinde yer alan “ve itirazın kaldırılma­sı için merciie müracaat etmek istemeyen” ibareleri kanun metninden çıka­rılmıştır. Anılan kanun değişikliği ile merciide itirazın kaldırılması için dava açan ve ancak davası reddedilen alacaklıya da itirazın iptali davası açma olanağı tanınmıştır. Davacı 4949 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra 10.09.2004 tarihinde icra takibi yaptığına göre, merciie müracaat etmesine

2 rağmen genel mahkemede de itirazın iptali davası açma hakkına sahiptir.Mahkemece değinilen bu yön gözetilerek işin esasına girilip hasıl olacak so­nuca uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmuş ol­ması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

3 Bir numaralı bentteki bozma nedenine göre davacının diğer temyiz iti­razlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle; temyiz olu­nan hükmün davacı yararına (BOZULMASINA), 2 numaralı bent uyarınca di­ğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek ha­linde iadesine, 01.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir