KAÇAK MAZOT

T.C.

YARGITAY
Yedinci Ceza Dairesi

E: 2006/694

K: 2006/5970

T: 27.04.2006

KAÇAK MAZOT
Özet: Somut olayda, suça konu mazota ait olduğu ileri sürülerek itiraz edilen TSE ilgili mahalli temsilciliğince düzen­lenmiş belgede, tankere İğdır ilinde bulunan petrolden yüklenen mazotun TSE 3082 sayılı Türk Standartlarına uygun olduğu belirtildiği halde, Yüksekova ilçesinde anılan tankerden zapt edilen dava konusu mazottan alınan numune ile ilgili olarak Kırıkkale Rafineri Müdürlüğü ‘nce düzenlenen bilirkişi raporun­da ise; numunenin soğuk filtre tıkama noktası yönünden TSE 3082 nolu motorin kış spektlerine uygun olmadığı açıklandığından, ibraz edilen fatura ve eklerin dava konusu eşyayı temsil etmeyeceği gözetilerek oluşan suçtan sanıkların mahku­miyetine karar verilmesi gerekir.

Ayrıca, tebliğnamenin tebliğine ilişkin tebligat evrakına, sanıklardan birinin ölmüş olması nedeniyle tebligat yapıla­madığı konusunda şerh düşülmüş olması nedeniyle, adı geçen sanığın gerçekte ölmüş olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

4926 s. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU [Madde 38]

Kaçakçılık suçundan sanıklar İbrahim, Halil ve Ali haklarında yapılan duruşma sonunda: Beraatlerine dair (Yüksekova Asliye Ceza Mahke­mesi)’nden verilen 04.11.2004 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Üst Cumhuriyet Savcısı ve müdahil idare vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 04.01.2006 tarihli tebliğnamesiyle Daireye verilmekle, dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, gereği görüşülüp düşünüldü:

Müdahil idare vekili temyizden vazgeçtiğinden bu yönden inceleme yapılmasına yer olmadığına,

Üst Cumhuriyet Savcısı’nın temyizine gelince;

1- Suça konu mazota ait olduğu ileri sürülerek itiraz edilen TSE İğdır mahalli temsilciliğince düzenlenmiş 12.09.2001 gün ve 76-161174 sayılı belgede 65 … 364 plakalı tankere İğdır ilinde bulunan A… Petrol’den yüklenen mazotun TSE 3082 sayılı Türk Standartlarına uygun olduğu belirtildiği halde, Yüksekova ilçesinde anılan tankerden zaptedilen dava konusu mazottan alınan numune ile ilgili olarak Kırıkkale Rafineri Müdürlüğünce düzenlenen 13.12.2001 tarihli bilirkişi raporunda ise numunenin Soğuk Filtre Tıkama noktası yönünden TSE 3082 nolu motorin kış spektlerine uygun olmadığı açıklandığından, ibraz edilen fatura ve eki belgelerin dava konusu eşyayı temsil etmeyeceği gözetilmeden oluşan suçtan sanıkların mahkumiyeti yerine yazılı şekilde hüküm tesisi,

Yasaya aykırı ve,

2- Sanık Ali’ye Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’nca düzenlenen tebliğnamenin tebliğine ilişkin tebligat evrakına adı geçen sanığın vefat etmiş bulunması nedeniyle tebligat yapılmadığı şerhi düşüldüğünden, sanık Ali’nin ölmüş olup olmadığı araştırılarak, sonucuna nazaran bir karar verilmesinin gerekmesi,

Bozmayı gerektirmiş olup, Üst Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 27.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir