Kadastro Tesbiti Davası Görev ve Yetki

T.C.
YARGITAY
16 Hukuk Dairesi

E. 1990/6540
K. 1990/18896
T. 27.12.1990

*  KADASTRO TESBİTİ
*  GÖREV
*  YETKİ

ÖZET : Temyiz incelemesi sonucu kesinleşen göreve veya yetkiye ilişkin
kararlar davaya ondan sonra bakacak mahkemeyi bağlar.

(1086 s. HUMK. m. 125/3)

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan, dava sonucunda verilen hükmün
Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteminin süresinde olduğu
anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

Tapulama sırasında 525 parsel sayılı 1565 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz
davalı Osman adına tesbit edilmiştir. Davacılar, 8.5.1978 tarihli dilekçe ile
davalı aleyhine asliye hukuk mahkemesine, müşterek murise dayanarak dava
açmışlardır. Asliye hukuk mahkemesince “parselle ilgili tapulama tesbitinin
yapıldığı, tesbite üçüncü şahısların itiraz ettiği ve tapulama komisyonunun
henüz bir karar vermediği, her ne kadar davacılar tarafından tesbite itiraz
edilmemiş ise de, tutanağın kesinleşmemesi nedeniyle davaya tapulama
mahkemesinin bakması gerektiği” belirtilerek görevsizlik kararı verilmiş;
hüküm, Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi’nce onanmıştır. Kadastro mahkemesince
tutanağın davacılar yönünden kesinleştiği belirtilerek mahkemenin
görevsizliğine, dosyanın Erdek Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar
verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu taşınmaz hakkında asliye hukuk mahkemesince açılan davada
mahkemece görevsizlik kararı verilmiş ve karar Yargıtay Birinci Hukuk
Dairesi’nin 1.2.1979 gün, 1979/947-1010 sayılı kararı ile onanmıştır.
Yargıtay kararında görevli mahkemenin kadastro mahkemesi olduğu
belirtilmiştir. Bu kez aynı parsele ilişkin olarak kadastro mahkemesi
tarafından görevsizlik kararı verilmiştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
3156 sayılı Kanunla değişik 25/3. maddesi, “temyiz incelemesi sonucu
kesinleşen göreve veya yetkiye ilişkin kararlar, davaya ondan sonra bakacak
mahkemeyi bağlar” hükmünü taşımaktadır. Usul hukukuna ilişkin hükümler geriye
yürür (HUMK. m. 578/1). Kanunun amir hükmü karşısında görev yönü Yargıtay
kararı ile belirlendiğinden kadastro mahkemesince tekrar görevsizlik kararı
verilemez. Bu itibarla, tarafların iddia ve savunmalarına ilişkin deliller
toplanarak ve birlikte değerlendirilerek uyuşmazlığın esastan çözümlenmesi
gerekirken görevsizlik kararı verilmesi isabetsiz olduğundan, davacıların
tem-yiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 27.12.1990 gününde
oybirilğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir