KADASTRO TESBİTİNDEN DOĞAN DAVA / TESBİT TUTANAĞI

T.C.

YARGITAY
Yedinci Hukuk Dairesi
E: 2006/946
K: 2006/862
T: 24.3.2006
KADASTRO TESBİTİNDEN DOĞAN DAVA
TESBİT TUTANAĞI
ÖZET: KURAL OLARAK BOZMA KARARINA UYULMAKLA ORADA BELİRTİLEN BİÇİMDE İŞLEM YAPILMASI YOLUNDA LEHİNE BOZMA YAPILAN TARAF YARARINA KAZANILMIŞ HAK, AYNI DOĞRULTUDA YEREL MAHKEME İÇİN ZORUNLULUK DOĞAR. AYRICA, TAŞINMAZA İLİŞKİN DAVALARDA, YEREL BİLİRKİŞİ VE TANIKLARIN USULÜN 259. MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA TAŞINMAZ BAŞINDA DİNLENİLMESİ ZORUNLUDUR.
Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi. Dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi, gereği görüşüldü:
Kural olarak bozma kararına uyulmakla orada belirtilen biçimde işlem yapılması yolunda lehine bozma yapılan taraf yararına kazanılmış hak, aynı doğrultuda yerel mahkeme için zorunluluk dağar.
Bu olgunun ışığı altında somut olaya bakıldığında uyuşmazlığın çözümünde sağlıklı bir sonuca varılabilmesi için iddia ve savunmanın kıymetlendirilmesi için taşınmazlar başında keşif yapılmasının zorunlu olduğu, somut olayda kanıtlama yükümlülüğünün davacı tarafa ait bulunduğu dava dosyanın keşfe hazır hale geldiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Öte yandan hükmüne uyulan bozma kararında öngörülen biçimde araştırma ve soruşturma yapılabilmesi için yerel bilirkişi ve tanıkların ve tesbit tutanağı bilirkişilerinin taşınmazlar başında dinlenmesi zorunludur. Kaldı ki bu hukuksal olguya hükmüne uyulan bozma kararında da değinilmiştir. Öte yandan taşınmaza ilişkin davalarda, yerel bilirkişi ve tanıkların usulün 259. maddesi hükmü uyarınca taşınmaz başında dinlenilmesi zorunludur. Hal böyle olunca keşifte dinlenecek tanıklar ile tesbit tutanağı bilirkişilerine keşif gününden söz edilerek çıkarılacak davetiyelerin, posta giderlerinin de davacı tarafından karşılanması zorunludur. Ne varki, davacı tarafa keşif giderlerini mahkeme veznesine kesin önel içerisinde depo etmesi için yerel mahkemenin 3402 sayılı Kadastro Kanununun 36/1 maddesi hükmü uyarınca çıkardığı ihtara ilişkin belge, usul ve yasa hükümlerine uygun değildir. Gerçekten az yukarıda değinildiği gibi yerel bilirkişi ve tesbit tutanağı bilirkişileri ile dinlenmesi gerekli tanıklar adına keşif gününden söz edilerek çıkartılacak davetiye posta giderlerinden hükmün dayanağı ihtarda söz edilmemiştir. Hal böyle olunca sözü edilen ihtarın hukuksal sonuç doğurması olanaksızdır.
Kaldı ki yerel bilirkişi tesbit tutanağı bilirkişileri ve tanıkların yokluğunda keşif yapılmasa bile bozma kararı gereklerinin yerine getirilemeyeceği kuşkusuzdur. Bu olgu ise dava ekonomisine aykırıdır. Mahkemece bu olgular gözardı edilerek 3402 sayılı Kadastro Kanununun 36. maddesi hükmü gerekçe gösterilmek suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz, davacı tarafın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), bozma nedenlerine göre de sair yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde ilgiliye iadesine, 24.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir