KADASTRO TESPİTİ

T.C.
YARGITAY
Yedinci Hukuk Dairesi
E: 2006/875
K: 2006/782
T: 23.03.2006
KADASTRO TESPİTİ
3402 s. KADASTRO KANUNU [Madde 5]
3402 s. KADASTRO KANUNU [Madde 11]
3402 s. KADASTRO KANUNU [Madde 25]
Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı M. tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi. Dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi, gereği görüşüldü:
Kadastro sırasında dava ve temyize konu 238 ada 2 parsel sayılı taşınmaz davalı olduğundan söz edilerek 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 5. maddesi hükmü uyarınca malik hanesi açık bırakılmak suretiyle tespit edilmiştir. Tespit gününden önce genel mahkemeye açılan el atmanın önlenmesi davası görevsizlik kararı ile kadastro mahkemesine aktarılmıştır. Hal böyle olunca kadastro hakiminin öncelikle dava ve temyize konu 238 ada 2 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak yöntemine uygun şekilde 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nda öngörülen askı ilanlarını yaptırması zorunludur. Bu olgu kamu düzenine ilişkin olup istek olmaksızın mahkemece resen gözetilmesi gerekir. Öte yandan kural olarak yöntemine uygun biçimde askı ilanları yapılmadıkça kadastro hakiminin duruşma oturumunu açmasına yasal olanak yoktur.
SONUÇ: Mahkemece bu olgunun göz ardı edilmiş olması isabetsiz davalı M’nin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre de sair yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde ilgiliye iadesine, 23.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir