KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP / İTİRAZDAN FERAGAT / İMZAYA İTİRAZ

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E. 2006/10518
K. 2006/13295
T. 20.6.2006
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP
İTİRAZDAN FERAGAT
İMZAYA İTİRAZ
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 89]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus yol ile icra takibine başlandığı, borçluya örnek 163 ( 10 ) numaralı ödeme emri tebliği üzerine borçlu vekilinin yasal sürede İcra Mahkemesine başvurarak imzaya itiraz ettiği, ihtiyati haciz kararı ile başlatılan takipte, takibin diğer borçlusunun 3.kişideki alacağı için İİK.nun 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesi sonucunda muhatabı tarafından borcun ödenmiş olduğu anlaşılmıştır. Borcun icra dosyasına ödenmesi, borçlu tarafından açıkça itirazdan feragat edilmediği sürece itiraz nedenlerinin incelenmesini engellemez. Kaldı ki muteriz borçlu tarafından yapılmış bir ödeme de yoktur. O halde Mahkemece borçlunun imzaya itirazının esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 20.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.